Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه حوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تبیین ابعاد و مؤلفه­های مبین فلسفه معلّمی، از تجارب زیسته معلّمان سرآمد صورت گرفت.
روش پژوهش: نوع پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد، کیفی می­باشد و برای دستیابی به هدف تحقیق از روش پدیدارشناسی بهره گرفته شد. جامعه پژوهش شامل کلیه معلّمان شهرستان سقز در سال تحصیلی 99-400 بودند که از میان معلّمان سرآمد به صورت هدفمند تعداد 14 معلّم، شامل 6 معلّم مرد و 8 معلّم زن انتخاب گردید. داده ­های پژوهش از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته به دست آمد و مصاحبه ­ها تا زمان دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت. تجزیه و تحلیل داده­ ها با استفاده از روش هفت مرحله‌ای کلایزی انجام و با استفاده از کد­گذاری موضوعی کدهای محوری از کدهای باز و کدهای انتخابی از کدهای محوری استنباط و طبقه­بندی گردید.
یافته‌ها: بر اساس یافته ­های پژوهش از مجموع 190 مفهوم استخراج شده از مصاحبه ­ها 81 مفهوم در خصوص فلسفه معلّمی در قالب 12 مؤلفه یا کد محوری (تحول‌آفرین، همدل، کاشف ذهن و توانایی دانش­آموز، کل­نگر و ژرف‌اندیش، مشوّق عمق نگری و مروج پرسشگری، روح انتقادی، سعه صدر، عامل و مروج ارزش ­های انسانی، الگوی اخلاقی عامل، ادراک فضای فیزیکی، سازنده فضای یادگیری اثربخش، ادراک جهان دانش‌آموز) و 9 بعد یا کد انتخابی (الگوی نوآوری، عواطف انسانی سرشار، کاشف قابلیت دانش ­آموز، نمونه عینی جامع­ نگری، عالم و عامل انتقادی، صبور، اخلاقی ارزش‌مدار، عالم به زمان و مکان، در جهان بوده متعامل با دانش آموز) دسته‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: کنار هم گذاشتن این ابعاد و مؤلّفه ­ها توصیف جامعی از ادراک معلّمان پیرامون پدیده مورد بررسی را به دست می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Phenomenological Explaining of the Perception of Prominent Teachers of the Dimensions and Components of Their Teacher’s Philosophy

نویسندگان [English]

  • Sayedeh Nasrin Hosseini 1
  • Seyyed Hesam Hosseini 2
  • Mahdi Sobhaninejad 3
  • Fateh Mohamadi Nik 4

1 MA Student of Educational Management, University of Alzahra, Tehran, Iran.

2 PhD Candidate of Educational Philosophy, University of Shahed, Tehran, Iran

3 Assistant Professor of Educational Philosophy, University of Shahed, Tehran, Iran

4 PhD Candidate of Educational Philosophy, University of Kharazmi, Tehran, Iran

چکیده [English]

This research was done with the aim of explaining the dimensions and components of teacher's philosophy, based on the lived experiences of excellent teachers. The type of research is applied in terms of purpose and qualitative in terms of approach, and the phenomenological method was used to achieve the purpose of the research. The research community included all the teachers of Saqqez city in the academic year of 99-400, and 14 teachers, including 6 male and 8 female teachers, were selected among the best teachers. The research data was obtained through semi-structured in-depth interviews and the interviews continued until reaching theoretical saturation. Data analysis was done using the seven-step Colaizzi method and by using thematic coding, central codes from open codes and selected codes from central codes were inferred and classified based on the findings of the research from a total of 190 concepts. From the interviews, 81 concepts related to teacher's philosophy in the form of 12 components or core codes (transformative, empathetic, discoverer of the student's mind and ability, holistic and deep-thinking, encouraging in-depth observation and promoting questioning, critical spirit, tolerance, the agent and promoter of human values, the agent's moral model, the perception of the physical space, the creator of the effective learning environment, the student's perception of the world) and 9 dimensions or selected code (A model of innovation, full of human emotions, discoverer of the student's ability, an objective example of comprehensiveness, a scientist and a critical agent, patient, moral value-oriented, a scholar of time and place, has been in the world and interacts with the student) were categorized that by putting these dimensions and components together, a comprehensive description of the teachers' perception of the phenomenon The subject of investigation is obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teacher philosophy
  • phenomenology
  • lived experience
  • excellentteachers
  • students
ایروانی، شهین؛ شرفی، محمدرضا؛ یاری دهنوی، مراد. (1387). چرا معلّمان به آموختن فلسفه تعلیم و تربیت نیاز دارند؟، فصلنامه تعلیم و تربیت، 93: 33-67.
عفاف، نویده؛ پرداختچی، محمدحسن. (1390). رابطه فلسفه تربیتی معلّمان با سبک تدریس آنان، فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه امام حسین (ع)، 2: 21-36.
قائدی، یحیی. (1388). بررسی فلسفه معلّمی و اشارات آن برای برنامه درسی فلسفه تربیت معلّم، نشریه مطالعات برنامه درسی، 4(13-14):  63-81.
Bain, K. (2004). What the best college teachers do. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Bruinsma, M., & Jansen, E. P. (2010). Is the Motivation to Become a Teacher Related to Pre-Service Teachers Intentions to Remain in the Profession? European Journal of Teacher Education, 33: 185-200. http://dx.doi.org/10.1080/02619760903512927
Caukin Nancy, G.; Brinthaupt Thomas. M. (2017). Using a Teaching Philosophy Statement as a Professional Development Tool for Teacher Candidates, International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 11(2) Art. 18: 26-37. https://doi.org/10.20429/ijsotl.2017.110218
Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches. Thousand oaks, ca; Sage Publications.
Efaf, Navideh; Pardakhtchi, MohammadHassan. (2010). The relationship between teachers' educational philosophy and their teaching style, Quarterly Research in Islamic Education and Training Issues, Imam Hossein University (AS), 2: 21-36. (in Persian) https://www.magiran.com/paper/2159416
Elias, J. L.; Merriam, S. B. (1995). Philosophical foundations of adult education (2nd ed.). Malabar, FL: Krieger Publishing Company.
Giroux, H. (2008). Beyond the Bio politics of Disposability: Rethinking Neoliberalism in the New Gilded Age, Social Identities, 14(5): 587 -620. https://doi.org/10.1080/13504630802343432
Irvani, Shahin; Sharafi, Mohammad Reza; Yari Dehnavi, Morad. (2007). Why do teachers need to learn the philosophy of education and training? Education and Training Quarterly, 93: 33-67. (in Persian) https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/345673
Kauchak, D.; Eggen, P. (2011). Introduction to teaching: Becoming a professional (4th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
Macdaw, Jennifer; et al. (2004). A Reflection on Reflection: Preserves Teacher Perspectives on Philosophy and Practice in Education National Forum of Teacher, Education Journal- Electronic. 14(3): 15-30.
McCarthy, J. P, & Anderson, L. (2000). Active learning techniques versus traditional. teaching styles: Two experiments from history and political science. Innovative Higher Education, (24) 4, 279-294, (AN 14990493). https://link.springer.com/article/10.1023/B:IHIE.0000047415.48495.05
Merleau-Ponty, M. (2002). Phenomenology of Perception. Philosophical Quarterly, 182: 191–203. https://voidnetwork.gr/wp-content/uploads/2016/09/Phenomenology-of-Perception-by-Maurice-Merleau-Ponty.pdf
Moustakas, C, E. (1994). Phenomenology research methods. Thousand Oaks, Ca; Sage Publications.
Ozmon, H., & Carver. S. (2007). Philosophical foundations of education (8th ed.) Upper Saddle River, NJ: Pearson.
Petress, K. (2003). An educational philosophy guides the pedagogical process. College Student Journal (37)1: 128-134. https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA99816490&sid=googleScholar&v=2.1 &it=r&linkaccess=abs&issn=01463934&p=AONE&sw=w&userGroupName=anon%7Ef33d6dc6
Qaedi, Yahya (2008). Examining teacher's philosophy and its implications for teacher education philosophy curriculum, Curriculum Studies Journal, 4(13-14): 63-81. (in Persian) https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/922319
Van Manen, M. (1990). Researching lived experience: human science for an action sensitive pedagogy. London, Ontario, Canada; The University of Western Ontario.
Youngs, B. (1979). Educational philosophy: Why and for Whom? Education, 99(4): 355.
CAPTCHA Image