Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه فلسفه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

تمایزانگاری میان نفس و بدن در تاریخ فلسفه بحثی است درازدامن که تا به امروز دستمایة پژوهش‌های متعدد و پذیرای آرای سلبی و ایجابی در حوزه‌های مختلف از مباحث الهیاتی تا علوم شناختی بوده‌ است. غالب مفسران بر این باورند که نخستین بارقه‌های شکل‌گیری این تمایزانگاری – دست‌کم در حوزة فلسفه - در تأملات متفکران اورفه‌ای و آن بخش از مناسک آنان یافت می‌شود که ناظر به مراقبت و پرورش پارة الهی و نامیرای وجود انسان است. در این پژوهش، پس از نظر به آموزة نفس در آیین اورفه و بررسی خاستگاه اسطوره‌ای آن، به پاره‌هایی از محاورات افلاطون ناظر به آموزة نفس اشاره می‌کنیم که معتقدیم بر اساس مضامین اورفه‌ای صورت‌بندی شده و به استناد آن‌ها می‌توان افلاطون را حکیمی اورفه‌ای دانست و روش فلسفی او، دیالکتیک را در کنار آموزه‌های نظری، سلوکی عملی در راستای تعالی و رهایی آن پارة الهی تفسیر کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Reflection on the Soul-body Duality in Orpheus and Its Effect on Plato's Doctrine of the Soul

نویسندگان [English]

  • Saeed Binaye Motlagh 1
  • Maryam Damadi 2
  • Reza Kourang Beheshti 3

1 Associate Professor of Philosophy Department, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2 PhD Candidate of Philosophy, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor,of Philosophy Department, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

This article returns to the longstanding problem of the soul/body relation. However, highlighting Orphism's impact on Plato, instead of arguing for a new account of this relation, the current study tries to trace back the problem to Orphism. Reading Plato’s work, while keeping in mind the Orphic rituals and beliefs concerned with immortality, would shed new light on the rise of the notion of the soul. Accordingly, some Orphean teachings and mythological origins will be reviewed. Then it will be focused on some of Plato's dialogues, which had a profound effect on later soul studies, to demonstrate how they are formulated based on Orphean themes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orpheus
  • myth
  • soul
  • immortality of soul
  • Plato
افلاطون. (1380). دوره‌ آثار، ترجمه رضا کاویانی؛ محمدحسن لطفی، تهران: انتشارات ابن‌سینا.
کاپلستون، فردریک. (۱۳۸۰). تاریخ فلسفه، جلد اول، ترجمه جلال‌الدین مجتبوی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش.
یگر، ورنر، (1392). الهیات نخستین فیلسوفان یونان، ترجمه فریده فرنودفر، چاپ اول، تهران: انتشارات حکمت.
Burkert, W. (1985). Greek Religion. Translated by J. Raffan. Malden, MA: Blackwell.
Casadiegos, Yidy Páez. (2012). Orpheus or the Soteriological Reform of the Dionysian Mysteries. American Journal of Sociological Research, 2(3): 38-51
Clarke, Michael. (1999). Flesh and Spirit in the Songs of Homer: A Study of Words and Myths. Oxford: Clarendon Press.
Copleston, Frederick. (2001). History of Philosophy. 1st Vol. translated by Jalaladdin Mojtabavi, Elmi – va – Farhangi and Sorush Publication (In Persian)
Cornford, Francis MacDonald. (1912). From Religion to Philosophy: A Study in the Origins of Western Speculation. London: Edward Arnold.
Cornford, Francis MacDonald. (1923). Greek Religious Thought from Homer to the Age of Alexander, London, and Toronto: J. M. Dent & Son’s Ltd.; New York: E. P. Dutton & Co.
Cornford, Francis MacDonald. (1937). Plato's Cosmology. London: KeganPaul, Trench, Trubner & Co. Ltd; New York: Harcourt, Brace, and Company.
Guthrie, W. K. C. (1993). Orpheus and Greek Religion: A Study of the Orphic Movement. New York: W.W. Norton & Company, Inc.
Hesiod. Theogony. (1959). Hesiod, the Homeric hymns, and Homerica. Translated by Evelyn-White, Hugh G. Loeb Classical Library. London: William Heinemann Ltd. & Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
Hesiod. Theogony. (1973). Hesiod: Theogony: Works and Days, translated by Dorothea Wender, Theognis: Elegies. Penguin Books.
Homer. (1951). Iliad, translated by R. Lattimore, Chicago & London: University of Chicago Press.
Homer. (1991). Odyssey, translated by E. V. and D. C. H. Rieu, Penguin Books.
Hütwohl, Dannu. (2016). Plato's Orpheus: The Philosophical Appropriation of Orphic Formulae, Foreign Languages & Literatures ETDs, University of New Mexico.
Jaeger, Werner. (1965). The Greek Concept of Immortality, in: Stendhal, Krister (ed.). Immortality and Resurrection. New York: The MacMillan Company.
Jaeger, Werner. (1959). The Greek Ideas of Immortality: The Ingersoll Lecture for 1958. Harvard Theological Review, 52: 135-147.
Jaeger, Werner. (2013). The Theology of the Early Greek Philosophers. translated by Faride Farnoodfar. Tehran: Hekmat Publication (In Persian).
Kirk, G. S.; Raven, J. E.; Schofield, M. (1957). The Presocratic Philosophers: A Critical History with a Selection of Texts. 2nd Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Linforth, I. M. (1941). The Arts of Orpheus, Berkeley/ Los Angeles: University of California Press.
McGahey, Robert. (1994). The Orphic Moment: Shaman to Poet-Thinker in Plato, Nietzsche, & Mallarme. New York: State University of New York Press.
McNicholl, Stephen Peter. (2003). Reason, Religion, and Plato: Orphism and The Mathematical Mediation Between Being and Becoming, University of Canterbury.
Merkelbach, R.; West, M. L. (eds.) (1990). Fragmenta Selecta. In, Solmsen F. Hesiodi Opera. 3rd edition. Oxford.
Morgan, Michael L. (1990). Platonic Piety: Philosophy and Ritual in Fourth-Century Athens. New Haven - London: Yale University Press.
Morgan, Michael L. (2006). Plato and Greek Religion, Cambridge Companions, Cambridge University Press, edited by Richard Kraut.
Otto, Walter F. (1965). Dionysus, Myth, and Cult, Translated with an Introduction by Robert B. Palmer. Indiana University Press, Bloomington and London.
Plato. (2001). The Collected Dialogues. translated by Reza Kavyani; MohammadHassan Lotfi. Tehran: Ibn Sina Publication (In Persian).
Rohde, Erwin. (2002). Psyche: The cult of Souls and the Belief in Immortality among the Greeks, Rutledge, Londen.
West, M. L. (1983). The Orphic Poems, Oxford: Clarendon Press.
CAPTCHA Image