Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران‌

2 استاد گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران‌.

3 گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استادیار گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

چکیده

کتاب دگرگونی آرمان‌ها در معماری مدرن 1750-1950، اثر پیتر کالینز را می­توان به عنوان یکی از رفرنس‌های مهّم در تاریخ تئوری معماری نام برد که درآن کالینز تلاش می‌کند با بهره‌گیری از تفاوت آرای تاریخ کلاسیک و مدرن در فصل­های مختلف کتاب و با فرض میان‌رشته‌ای بودن علم معماری، به قیاس آن با دیگر رشته‌های تخصصی بپردازد‌. به خصوص در فصل قیاس با علم «زبان­شناسی» و پیوند آن با واژه «فصاحه» در مبانی بلاغت و کلام، مخاطب را به برداشت تازه‌ای از پیرامون معماری حول مبانیِ «زبان» می­رساند‌. امری بینارشته‌ای که بنیادی تاریخی-ساختاری دارد و چنان که از تحلیل­هایش برمی‌آید فراتر از نظر معماری صِرف به گستره فراگیر بینامتن این رشته با دیگران اشاره دارد‌. در نوشتار پیش‌رو نگارندگان تلاش می­کنند که ضمن خوانشی انتقادی (از یک کتاب)، ابعاد تفکر کالینزی را حول کلید واژه مفهومی «فصاحه» با استناد به استراتژی دکونستروکسیون دریدایی برگرفته از متن­های ساختاری سوسوری، در قیاس زبان با معماری، ساختارگشایی کند‌ و به این سؤال پاسخ دهد که چرا در مصادیق معماری و فصاحت، همانند ترکیب واژگان در زبان، دلالتِ به متن مطرح می­شود؟ و چگونه این «تفاوت»، در شیوایی معماری موثر است؟ مطابق آنچه از فحوای متن کتاب مذکور در این پژوهش انتقادی، بازخوانی می­شود، فارغ از نتایج مشترک استنباط شده از اشارات صریح یا در لفافه و ابهام کالینز، نقد این کتاب بزرگ، با هدف مطالعات مهم در زمینه­های رابط و میان‌رشته­ای، راهگشاست‌.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Architecture and Eloquence; Re-reading of "Changing Ideals in Modern Architecture 1750-1950" by Peter Collins, Based on Jacques Derrida's Strategy of Deconstruction

نویسندگان [English]

  • Hanieh Zendehbad 1
  • Mohammad Mansour Falamaki 2
  • Abdolkarim Rashidian 3
  • Shadi Azizi 4

1 Ph.D. Candidate of Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Iran.

2 Professor of Architecture Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Iran.

3 Associate Professor.Department of Philosophy, Faculty of Letters and Human Sciences, Shahid Beheshti University. Tehran.Iran

4 Assistant Professor of Architecture Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Iran.

چکیده [English]

Only difference exist in the language‌. It should not be unheeded that it is the difference which usually determines affirmative phrases where difference is counterbalanced in their intermediacy: but in the language only differences devoid of affirmative phrases exist‌. In the language, considering sign or signified, no concept or vocal could be found which had existed prior to the language, in lieu, only vocal or conceptual differences, engendered by the grammatological scheme, could be descried‌. The concept or the essence which the sign enfolds carries less significance than other signs which are encompassing it‌. The mere proof of this claim is that by changing its adjacent words, the value of a term could be altered and this is achieved without implementing a change in its own meaning or voice‌. What is of import in the post-structural critic of philosophers effected by de Saussure is his debased organization of though and not a sign-based one regarding the narrative of construction‌.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peter Collins
  • "changing ideals in modern architecture 1750-1950"
  • linguistic
  • eloquence
  • Ferdinand de Saussure
  • Jacques Derrida
Al-Jurjānī, A.) ‌1992‌). Dala'il al-I'jaz‌. translated by M‌. M. Shaker, Matba al-Madani‌. (in Arabic)
Cahoone, L. E‌. (2003)‌. Modernism-Postmodernism, Translated & edited by A. Rashidian, Ney‌. (In Persian)
Collins, P‌. (1965)‌. Changing Ideals in Modern Architecture 1750-1950, 2nd Edition 1998, translated by H. Hasanpoor, ghatreh. (In Persian)
De Saussure, F‌. (1966)‌. Course in General Linguistics, translated by‌ W‌. Baskin, McGraw-Hill.
De Saussure, F. (1976). Cours de Linguistique General, Premieˋre partie, chapitre premier, pp. 97-103 et deuxieme partie, chapitre IV, pp. 166-169‌. Payotheˋque.
De Saussure, F‌. (1976)‌. General Course of Linguistics, translated by K‌. Safavi (2013), Hermes‌. (In Persian)
Derrida, J‌. (1966)‌. La Structure, le Signe et le Jeu dans le Discours des Sciences Humaines‌.
Derrida, J‌. (1967). Of Grammatology, translated by‌ G‌. Chakravorty Spivak (1998), Johns Hopkins‌.
Derrida, J. (1967). Of Grammatology- First part of the Text before the Letter, translated by M. Parsa (2016), Shavand. (In Persian)
Derrida, J‌. (1967)‌. Lecriture et la Difference, translated by A‌. Rashidian (2016), Ney‌. (In Persian)
Eisenman, P‌. (1963)‌. The Formal Basis of Modern Architecture, translated by M‌. Habibi & A‌. Kakavand (2006), Kasra‌. (In Persian)
Falamaki, M‌. (2008)‌. Theoretic Origins and Tendencies of Architecture, Faza‌. (In Persian)
Falamaki, M‌. (2010)‌. The Camps of Aechitecture‌, Faza‌. (In Persian)
Ghazvini, J‌. (2000)‌. Al-Izah fī Olume Balegha, Introduction and Descriptions of Ali Bo Mellam, The School of Al-Hilal‌. (in Arabic)
Ibn al-Athir‌. (1939)‌. Al-Masal al-Saer‌. Research‌ed by Mohid al-Din Abdul-Hamid, Matba al-Babi‌. (in Arabic)
Mesbahinia, Z‌. (2017)‌. Home. Retrieved in Facebook‌ (1 june, 2021) https://www.facebook.com/zeytoun.mim.7
Moein, M‌. (1999)‌. Mo'in Encyclopedic Dictionary, Amir Kabir Publications‌. (In Persian)
Parsa, M‌. (2014)‌. Reading about Grammatology- First part of the Text before the Letter, Ketab-e Mah Koliat, 17(196), 29-32‌. (In Persian)
Rashidian, A‌. (2014)‌. Encyclopedia of Postmodernism, Ney‌. (In Persian)
Zabaie‌. T‌. M‌. (1997)‌. Elm al- Ma’ani Beyen Bagh al-Ghodami wa al-Oslubi al-Mohadesin, Matba al-Ola‌. (in Arabic)
CAPTCHA Image