Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران

2 استاد دانشکدۀ هنرهای زیبا، دانشگاه آتاتورک، ترکیه.

چکیده

پژوهشِ حاضر کوشیده است به یاریِ رویکردِ پدیدارشناسانه-هرمنوتیکی هانری کربن به جهانِ معنایِ پنج نمونه از نقاشی‌های تمثیلی گلچین اشعار به تاریخ 801 ه.ق متعلق به مکتب شیراز-بهبهان راه‌یابد. سه پرسش اصلی این پژوهش عبارتند از: چه ارتباطی میان حکمتِ زمین (جغرافیایِ شهودی) با فضای نقاشی‌های تمثیلی وجود دارد؟ دستگاه فکری هانری کربن برای خوانش نگارگری ایرانی –به‌طور ویژه نقاشی‌های مکتب شیراز-بهبهان- چه امکاناتی دارد؟ نقاشی‌های گلچین اشعار به تاریخ 801 ه.ق متعلق به مکتب شیراز-بهبهان چه جهانِ معنایی را آشکار می‌سازند؟ هدف مقاله استفاده از امکانات دستگاه فکری هانری کربن در خوانشِ نگاره‌های مکتب شیراز- بهبهان است. رویکرد این پژوهش توصیفی-تحلیلی و برگرفته از فلسفۀ پدیدارشناسانه-هرمنوتیکی هانری کربن است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که برای نشان‌دادن حکمتِ زمین/جغرافیایِ شهودی می‌توان به‌جای استفاده از روش‌هایِ ترسیم‌های متداول در نقاشی، از شیوه‌های بازنمایی نقاشی‌های تمثیلی (نگارگری ایرانی) بهره‌مند شد. تاریخ و جغرافیای شهودی نه در ارضِ ناسوت بلکه در ارض ملکوت رخ می‌دهند و راه وصول به آن‌ها از طریق قوۀ خیال است. اگر بنا شد چنین عالمی –ارض ملکوت- ترسیم شود، نقاشی‌های تمثیلی مانند نگارگری ایرانی قادر به چنین کاری هستند. دستگاه فکری و آرای هانری کربن در «مواقعی»–مانند نقاشی‌های گلچین مذکور- برای «گونه‌»ای از تفسیرِ نگارگری ایرانی راه‌گشاست. اندیشۀ او امکان تأویل و رمزگشایی دیداری و محتوایی «برخی» از آثار نگارگری ایرانی را فراهم می‌کند. بر اساس اندیشۀ پدیدارشناسانه-هرمنوتیکی هانری کربن و با ارجاعات و اشاراتی به متون مزدایی ایران باستان، می‌توان گفت، نقاشی‌های گلچین اشعار به تاریخ 801 ه.ق می‌توانند حکمتِ زمین -را که در آن پرسش از «چیستیِ» زمین به «کیستی» و تصاویر زمین طبیعیِ به زمین شهودی تبدیل می‌شود- تجسم ببخشند. همچنین در انتهای مقاله به نقد رویکرد کربن و محدودیت‌های آن اشارۀ مختصری کردیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sophia οf the Earth: Paintings of Shiraz-Behbahan School from Henry Corbin’s Phenomenological-Hermeneutical Point of View Referring to the Mazdeic Texts

نویسندگان [English]

  • Monireh Panjtani 1
  • Mahdi Mohammadzadeh 2

1 Ph.D. Candidate of Art Study, Tabriz Islamic Art University, Iran

2 Professor of Fine Arts Faculty. Atatürk University. Turkey

چکیده [English]

Focusing on five symbolic painting works from Golchin Asha’r of the Shiraz-Behbahan school dating back to 1398, the current study attempts to approach the world of meaning of these works in light of Henry Corbin’s Phenomenological-Hermeneutical thought. It will answer the following three questions: What is the relationship between geosophy (visionary topography) and these symbolic paintings? What are the advantages of Corbin’s philosophy to interpret traditional Iranian painting, particularly the Shiraz-Behbahan school? What meanings does the world of these works present? The findings show that it is possible to apply the symbolic painting’s method of representation instead of the familiar drawing methods to present geosophy / visionary topography (geography). The visionary history and geography do not occur on the natural earth but the celestial one through the faculty of imagination. If such a world, celestial earth, is supposed to be represented, the Iranian symbolic painting will be a perfect choice. Corbin’s ideas make the interpretation of such paintings possible by decoding their visual aspect and content. Accordingly, Golchin Ash’ar’s paintings can represent geosophy, in which the question of “what” the earth turns into the question of “who” as the visionary earth replaces images of the natural earth, through some references to the Mazdic texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phenomenology
  • hermeneutics
  • geosophy
  • Corbin
  • Iranian painting
Akhgar, M. (2012). Fani and Baghi (mortal and immortal): A Critical Introduction to the Study of Iranian Painting. Herfeh Honarmand. (In Persian)
Azhand, Y. (2008). Shiraz School of Painting. Iranian Academy of the Arts. (In Persian)
Bachelard, G. (2006). The Dialectics of Outside and Inside: Phenomenology of Fantasy. Translated by A. Maziar, Iraninan Academy of the Arts. (in Persian)
Berger, A. (2013). The Concept of Imagination in the Phenomenological Approached of Henry Corbin and Mircea Eliade, The journal of Religion. 66(2), 141-156.
Binyon, L. (2013). Servey of Persian art. under the supervision of Arthur Upham Pope. translated by Y. Azhand, Molla. (In Persian)
Chevalier, J. G. A. (2007). Dictionnaire des symboles: mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres. translated by S. Fazaeli, Jeihoon. (In Persian)
Chittick, William. (2020). Ibn ‘Arabî, The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/ibn-arabi/
Corbin, H. (2004). From Heidegger to Suhrawardi. translated by H. Foladvand. Ministry of Culture and Islamic Guidance; Printing and publishing organization. (In Persian)
Corbin, H. (2008). Avicenne et le récit visionnaire. translated and researched by I. Rahmati. Sophia. (In Persian)
Corbin, H. (2010). Realism of Colors and the Science of Scale (temple and contempelation). translated by I. Rahmati. Sophia. (In Persian)
Corbin, H. (2011). En Islam Iranien: Aspects Spirituels et Philosophique (Spiritual and Philosophical Perspectiveof Iranian Islam): Twelver Shiʿism, Vol. 1. Translated and researched I. Rahmati. Sophia. (in Persian)
Corbin, H. (2011). En Islam Iranien: Aspects spirituels et philosophiques: Sohrawardî et les Platoniciens de Perse (Spiritual and Philosophical Perspectives of Iranian Islam: Suhrawardi and the Platonists of Pars). Vol. 2. Translated and researched by I. Rahmati. Sophia. (In Persian)
Corbin, H. (2014). En Islam Iranien: Aspects spirituels et philosophiques, III: Les Fidèles d'amour. Shî'isme et soufisme (Spiritual and Philosophical Perspectives of Iranian Islam: The Characteristics of Love, Shiism and Sufism. translated and researched by I. Rahmati. Vol. 3. Sophia. (In Persian)
Corbin, H. (2016). Corps spirituel et terre célestede l'Iran mazdéen à l'Iran shî'ite. translated and researched by I. Rahmati. Sophia. (In Persian)
Corbin, H. (2018). En Islam Iranien: Aspects spirituels et philosophiques: L'École d'Ispahan. L'École Shaykhie. Le Douzième Imâm (Spiritual and Philosophical Perspectives of Iranian Islam: Isfahan School, Sheikhiyeh School. Vol. 4, Part 1. Translated and researched by I. Rahmati, Sophia. (In Persian)
Corbin, H. (2018. ( En Islam Iranien: Aspects spirituels et philosophiques: L'École d'Ispahan. L'École Shaykhie. Le Douzième Imâm (Spiritual and Philosophical Perspectives of Iranian Islam: The Twelfth Imam (A.S.) and Futuwwa. Vol. 4, Part II, translated and researched by I. Rahmati. Sophia. (In Persian
Corbin, H. (2019). L'Imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn' Arabî, translated and researched by I. Rahmati, Sophia. (In Persian)
Dadgi, F. (2011). Bundahishn. translated by M. Bahar. Tous. (In Persian)
Doustkhah, J. (2006). Avesta, in: The oldest Iranian hymns and texts. Morvarid. (In Persian)
Ishaghpour, Y. (2017). La Miniature persane: les couleurs de llumière, le miroir et le jardin. translated by J. Arjamand. Daman. (in Persian)
Liao, S. & Tamar G. (2020). Imagination, The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/imagination/
Mitchell. A. J. (2010). Heidegger among the Sculptors: body, space, and the art of dwelling. Stanford University Press.
Panjtani, M. (2021). Reflecting on the Possibilities and Limitations of Henry Corbin's Phenomenological-Hermenutical Approach in Reading Iranian Painting. The Journal of Ettelaat Hekmat wa Maerefat, 16(3), 61-69.
Rahmati, I. (2013). Alchemy of Wisdom (Kimiaye Kherad). Sophia. (In Persian)
Rival, L. (2020). The Social Life of Trees: Anthropological Perspectives on Tree Symbolism, Routledge.
Spiegelberg, H. (2012). The phenomenological movement: a historical introduction. translated by M. Olia. Minooye kherad. (In Persian)
Tonner, P. (2018). Heidegger, Heterotopic Dwelling and Prehistoric Art: An Initial Indication of a Field of Research. Religions. 9(12), 405. https://doi.org/10.3390/rel9120405
Vaysse, J. (2017). Dictionnaire Heidegger. Translated by SH. Oliaiy. Qoqnoos. (In Persian)
Wirth, J. M. (2017). Mountains, rivers, and the great earth: reading Gary Snyder and Dōgen. State University of New York Press
Zoroaster. (2014). Gathas: Zoroaster 's verses. translation of the Seventeen Hats along with Avesta text and linguistic reports. researched by A. Sasanfar, Behjat. (In Persian)
CAPTCHA Image