اگوی تجربی از دیدگاه برنتانو و هوسرل اول

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار مرکز توسعه پژوهش‌های بین رشته‌ای معارف اسلامی و علوم سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز. ایران

چکیده

 مسئله چیستی روان انسان که بازگوی هویت آدمی است از مباحث مهم فلسفه به شمار می‌‌‌‌آید. در مقاله حاضر روان انسان یا به عبارت بهتر اگو «ego» از منظر تجربه‌گرایی و به ویژه از منظر روانشناسی‌گرایی1 مورد بحث قرار‌‌‌‌ می‌‌گیرد. پس از تعریف روانشناسایی‌گرایی، روانشناسی‌گرایی از منظر برنتانو و هوسرل اول مورد بحث قرارمی گیرد. پس از این نوبت می‌‌‌‌رسد به اگو از منظر روانشناسی‌گرایی برنتانو و هوسرل (اول) و مطالعه جزیی آن. البته برای انجام بهتر بحث اشاره‌‌ای به پدیدار‌گرایی هیوم و من اندیشه «cogito» دکارت خواهد شد با این تفاوت که هیوم بالمال در تجربه‌گرایی قرار دارد ولی بنابر عقیده هوسرل کوژیتو یا من اندیشه دکارت بر اثر اشتباهاتی از حیطه استعلایی به حیطه طبیعی و تجربی تنزل‌‌‌‌ می‌کند. در نهایت با تعریف اجمالی نگرش طبیعی، ویژگی‌‌‌‌های عمده اگوی تجربی که مد نظر برنتانو و هوسرل نخستین بوده احصاء می‌‌‌‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental ego from the perspective of Brentano and Husserl

نویسنده [English]

  • Seyyed MohammadAmin Madayen
Assistant Professor of Interdisciplinary Research Development of Islamic Education and Health Sciences Center,, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz. Iran.
چکیده [English]

Of the most disputed debates in the philosophy‌‌‌‌, is the question of quiddity of the human psyche‌‌‌‌, which reflects the nature of the man. In the present article human psyche‌‌‌‌, which also can be referred to as ego‌‌‌‌, is discussed from the perspective of empiricism and more specifically‌‌‌‌, psychologism. After having a definition of the psychologism‌‌‌‌, this subject is to be debated from the viewpoint of the early Husserl and Brentano. Thereafter‌‌‌‌, we would have a concise discussion about the ego‌‌‌‌, from the perspective of psychologism of the early Husserl and Brentano. For this discussion to be clearer‌‌‌‌, there will be references to the phenomenalism of the Hume and cogito of the Descartes‌‌‌‌, noting this difference that Hume eventually comes to Empiricism‌‌‌‌, while based on Husserl's belief‌‌‌‌, Descartes's cogito due to some shortness's descent from transcendental ground to the natural or empirical ground. Finally‌‌‌‌, with a brief definition of the natural attitude‌‌‌‌, characteristics of the empirical ego which is noticed by early Husserl and Brentano will be introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychologism
  • natural attitude
  • descriptive psychology
  • phenomenalism
  • the empirical ego
-       Bell‌‌‌‌‌‌‌‌, David (1997) Husserl Thoughts‌‌‌‌‌‌‌‌, trans. Fereydoun Fatemi‌‌‌‌‌‌‌‌, Tehran: Markaz Publishing. (in Persian)
-       Brentano‌‌‌‌, F. (1943) Psychology from Empirical stint point‌‌‌‌, New York: Routledge and kengnapul.
-       Dartig‌‌‌‌‌‌‌‌, Andre (1998) What is Phenomenology‌‌‌‌‌‌‌‌, trans. Mahmoud Navali‌‌‌‌‌‌‌‌, Tehran: Samt Publications.(in Persian)
-       Drever‌‌‌‌, J. (1964) A dictionary of Psychology‌‌‌‌, Penguin Book.
-       Edwards‌‌‌‌, Paul (1972) Encyclopedia of philosophy‌‌‌‌, Vol. 6‌‌‌‌, London: Collier Macmillan publishers.
-       Husserl‌‌‌‌‌‌‌‌, Edmund (1993)‌‌‌‌‌‌‌‌, The Idea of ​​Phenomenology‌‌‌‌‌‌‌‌, trans. Abdolkarim Rashidian‌‌‌‌‌‌‌‌, Tehran: Scientific and Cultural Publications.(in Persian)
-       Husserl‌‌‌‌‌‌‌‌, Edmund (2005) Cartesian Reflections‌‌‌‌‌‌‌‌, trans. Abdolkarim Rashidian‌‌‌‌‌‌‌‌, Tehran: Nashre Ney.(in Persian)
-       Husserll‌‌‌‌, Edmond (2001) the shorter logical investigations‌‌‌‌, London & New York: Rutledge.
-       Rashidian‌‌‌‌‌‌‌‌, Abdolkarim (2005) Husserl in the text of his works‌‌‌‌‌‌‌‌, Tehran: Nashre Ney.(in Persian)
-       Spielberg‌‌‌‌‌‌‌‌, H. (1969) the phenomenological movement‌‌‌‌‌‌‌‌, Vol. 1‌‌‌‌, Netherland: Martinis Nigh off The Hague.
-       www.plato.stanford.edu/entries/psychologism
CAPTCHA Image