Journal of Philosophical Investigations
این‌باوری و ذات‌باوری؛ این‌همانی یا تمایز
این‌باوری و ذات‌باوری؛ این‌همانی یا تمایز

میثم قائیدوند؛ محمد صادق زاهدی

دوره 17، شماره 43 ، مرداد 1402، ، صفحه 650-673

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.51581.3208

چکیده
  ذات‌باوری و این‌باوری نظریه‌‌هایی برای تبیین مسئله فردیت در اشیاء هستند. برخی فیلسوفان این دو مکتب فلسفی را یکی در نظر می‌گیرند و برخی دیگر با این ایده مخالف هستند. در این میان به نظر می‌رسد نمی‌توان ...  بیشتر