Journal of Philosophical Investigations
گذار از رویکرد کارکردگرا در فلسفه ذهن به رویکرد بدن‌مند
گذار از رویکرد کارکردگرا در فلسفه ذهن به رویکرد بدن‌مند

توحید هادی نژاد؛ مهدی بهنیافر

دوره 17، شماره 43 ، مرداد 1402، ، صفحه 153-175

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.49508.3084

چکیده
  رویکرد «کارکردگرا» رویکردی معیار در دهه‎های اخیر در فلسفة ذهن و علوم ‎شناختی است که با الهام از علوم کامپیوتر و در مقابل انتقادهای وارد بر نظریات پیشین شکل گرفت و مغز را سامانه پردازشگری می‌داند ...  بیشتر