Journal of Philosophical Investigations
رویکرد انتقادی بر نظریه «خلق از عدم» حکمت متعالیه
رویکرد انتقادی بر نظریه «خلق از عدم» حکمت متعالیه

حسین وهاب‌پور؛ سید ابراهیم آقازاده؛ توکل کوهی گیگلو

دوره 16، شماره 40 ، آبان 1401، ، صفحه 540-556

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.52121.3251

چکیده
  مسئله آفرینش از مسائل غامض و اسرار جهان هستی است. به تبع آن نظریه «خلق‌ازعدم»یکی از چالش‌های فلاسفه و متکلمان در همه اعصار بوده است. تفسیرها و تبیین‌های متعددی در این خصوص ارائه شده است که هر کدام ...  بیشتر
بررسی تطبیقی مبانی نظری اشاعره و حکمت متعالیه در مورد خلق از عدم
بررسی تطبیقی مبانی نظری اشاعره و حکمت متعالیه در مورد خلق از عدم

حسین وهاب‌پور؛ سید ابراهیم آقازاده؛ توکل کوهی گیگلو

دوره 15، شماره 37 ، دی 1400، ، صفحه 856-879

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.46975.2904

چکیده
  از دیرباز چگونگی آفرینش و به تبع آن، نظریۀ «خلق ‌از عدم» یکی از چالش‌های اساسی میان فیلسوفان و متکلمان اسلامی است. تفسیرها و تبیین‌های متعدد در این خصوص، بیشتر در شکل تقابل میان حدوث و قدم مورد ...  بیشتر