Journal of Philosophical Investigations
فلسفه‌ بقای سینما با رویکرد ژان بودریار
فلسفه‌ بقای سینما با رویکرد ژان بودریار

مهدی عطارزاده؛ مریم جمالی؛ محمد ضیمران

دوره 16، شماره 40 ، آبان 1401، ، صفحه 243-258

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.51890.3232

چکیده
  ژان بودریار نظریه‌پرداز پست‌مدرن در عرصه جامعه‌شناسی رویکردی فلسفی را برای تشریح دنیای کنونی اتخاذ کرد. بودریار از وضعیت جهان امروز، تحت عنوان حاد واقعیت یاد می‌کند و معتقد است که امروزه وانموده‌ها ...  بیشتر