Journal of Philosophical Investigations
ژیل دلوز و روایت رهایی سوژه‌ بر اساسِ کتاب «منطق احساس»
ژیل دلوز و روایت رهایی سوژه‌ بر اساسِ کتاب «منطق احساس»

داود معظمی گودرزی

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 623-638

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.53842.3386

چکیده
  ژیل دلوز در کتاب «منطق احساس» که شرحی بر نقاشی‌های فرانسیس بیکن است به صراحت و مکرر از نقد روایت می‌گوید؛ اما حقیقت این است که او نه روایت به طور کلی که روایت فیگوراتیو و بازنمایانه را رد می‌کند ...  بیشتر