Journal of Philosophical Investigations
ردّ چشم اندازگرایی نویی
ردّ چشم اندازگرایی نویی

فراز عطار

دوره 17، شماره 44 ، آذر 1402، ، صفحه 634-655

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.56171.3515

چکیده
  بنا به چشم‌­اندازگرایی نویی، اعیان پایه­ای تجربه­ ادراکی ویژگی‌­های چشم‌­اندازی منظره، در تمایز با ویژگی‌های واقعی آن، هستند. این مفهوم از چشم­‌اندازگرایی قرابتی با آموزه‌­های نظریّه ...  بیشتر