Journal of Philosophical Investigations
علم و نقش آن در کمال آدمی از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا
علم و نقش آن در کمال آدمی از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا

مرتضی شجاری؛ زهرا گوزلی

دوره 7، شماره 13 ، آبان 1392، ، صفحه 19-46

چکیده
  در عرفان ابن­عربی و فلسفۀ صدرایی، علم، از حیث بدیهی بودن مفهومش و در نهایت خفا بودن حقیقتش، حکم وجود را دارد. هیچ چیزآشکارتر و روشن­تر از مفهوم علم نیست تا به واسطۀ آن بتوان علم را تعریف کرد؛ همچنان­که ...  بیشتر
نگاهی هستی شناختی به توبه در عرفان ابن عربی
نگاهی هستی شناختی به توبه در عرفان ابن عربی

مرتضی شجاری

دوره 1، شماره 202 ، دی 1386، ، صفحه 59-75

چکیده
  ابن­عربی بر مبنای وحدت وجود، تعریف صوفیان از توبه را نقادی کرده است. از نظر وی هر فعلی از هر موجود ـ اگرچه خطا محسوب گردد ـ فعل خداست. نسبت دادن افعال به غیر خدا خطا است و باید از آن توبه کرد. از آنجا که ...  بیشتر