Journal of Philosophical Investigations
فرض اهریمن بداندیش و طرح فلسفی دکارت
فرض اهریمن بداندیش و طرح فلسفی دکارت

مصطفی شهرآیینی؛ عزیزه زیرک باروقی

دوره 7، شماره 13 ، آبان 1392، ، صفحه 47-67

چکیده
  دکارت در تأمّل نخست شک‌هایی را دربارة‌ هر چیزی که می‌توان در آن تردید کرد، مطرح می‌کند و در تأمّلات بعدی می‌کوشد به همة این شک‌ها، به‌نوعی پاسخ گوید و با این کار نشان دهد که حتی با وجود شک‌های افراطی ...  بیشتر
وجودِ برای دیگری از دیدگاه سارتر
وجودِ برای دیگری از دیدگاه سارتر

مصطفی شهرآیینی؛ راضیه زینلی

دوره 5، شماره 9 ، آذر 1390، ، صفحه 107-128

چکیده
  دغدغة اصلی سارتر به‌خصوص در کتاب هستی و نیستی رابطة میان فاعل شناسا و متعلق شناساست. ازاین‌رو در ابتدا وجود را به دو دسته تقسیم می‌کند: وجودِ در خود (Being in itself) و وجودِ برای خود (Being for itself). در وجودِ برای ...  بیشتر
تناسب سبک ادبی «مدیتیشن» با روش تحلیلی دکارتی در تأملات1
تناسب سبک ادبی «مدیتیشن» با روش تحلیلی دکارتی در تأملات1

مصطفی شهرآیینی

دوره 4، شماره 216 ، تیر 1389، ، صفحه 31-48

چکیده
  کتاب تأملات متداول‌ترین و پرخواننده‌ترین متن فلسفی در دوران جدید بوده و فیلسوفان با هر مشرب فلسفی آن را در مد نظر قرار داده‌اند و هستۀ اصلی برنامه‌های درسی فلسفه را تشکیل داده است، تا جایی‌که ...  بیشتر