Journal of Philosophical Investigations
نگاهی به رویکردهای اخیر در معرفت‌شناسیِ فضیلتِ اعتمادگرا
نگاهی به رویکردهای اخیر در معرفت‌شناسیِ فضیلتِ اعتمادگرا

محمدحسین محمدعلی خلج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.52233.3260

چکیده
  در این مقاله ابتدا منطقِ حاکم بر برخی از مهم‌ترین تحولات در شاخۀ اعتمادگرا از معرفت‌شناسیِ فضیلت به تصویر درمی‌آید. برای تحققِ این هدف در بخش 2 تحلیلِ سه‌گانۀ سوزا از معرفت به مثابۀ دستآوردی معرفتی ...  بیشتر
قصدیت و بازنمود در گفتگوی دریفوس و سرل
قصدیت و بازنمود در گفتگوی دریفوس و سرل

محمدحسین محمدعلی خلج؛ عطا حشمتی

دوره 11، شماره 20 ، شهریور 1396، ، صفحه 91-115

چکیده
  گفتگوی دریفوس، به عنوان یکی از بزرگترین پدیدارشناسان آمریکایی و سرل، به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان تحلیلی، تاریخی چهل ساله دارد. از نظر سرل پدیدارشناسی نابینا، سطحی و دچار خطاهای سیستماتیک است. ...  بیشتر