Journal of Philosophical Investigations
واکاوی و شرح نقش نماد در فلسفه و زیباشناسی کانت
واکاوی و شرح نقش نماد در فلسفه و زیباشناسی کانت

فریده آفرین

دوره 13، شماره 26 ، خرداد 1398، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.8457

چکیده
  مسئله این پژوهش پرسش از چیستی عملکرد و جایگاه نماد در مکانیسم شناخت کانتی است. در نمادگرایی کانتی نوع متفاوتی از تصور یا قاعده تأمل القا می‌شود که روی انواع مفاهیم اثر تازه‌ای می‌گذارد. برای اثبات کردن ...  بیشتر