The Quarterly Journal of Philosophical Investigations
ارزیابی نقدهای اچمندی به تحلیل تارسکی از مفهوم پیامد منطقی
1. ارزیابی نقدهای اچمندی به تحلیل تارسکی از مفهوم پیامد منطقی

حمید علایی نژاد؛ مرتضی حاج حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.47243.2920

چکیده
  چکیده بنابر تحلیل نظریه-مدلی تارسکی از مفهوم پیامد منطقی، جمله X نتیجه‌ی منطقی مجموعه جملات Γ است اگروتنهااگر هر مدلی برای Γ مدلی نیز برای X باشد. اچمندی اما تحلیل تارسکی را نادرست دانسته و نقدهایی ...  بیشتر