Journal of Philosophical Investigations
نقد و بررسی روش نگرش فرمالیستی به هنر
نقد و بررسی روش نگرش فرمالیستی به هنر

مرضیه پیراوی ونک؛ شیدا نصیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.48966.3051

چکیده
  هنگامی که ایمانوئل کانت در دقیقه سوم نقد قوه حکم از امر زیبا به مثابه امری که صورت و فرم آن از غایت‌مندی بدون غایت برخوردار باشد بحث نمود، راه برای طرح نظریات متعددی در قلمرو هنر گشوده شد. یکی از این نظریات ...  بیشتر