Journal of Philosophical Investigations
نظام فلسفی پساکرونا از دریچه‏ تقابل رئالیسم، لیبرالیسم و تئوری انتقادی؛ سناریوهای محکوم، پلتفرم و هریت
نظام فلسفی پساکرونا از دریچه‏ تقابل رئالیسم، لیبرالیسم و تئوری انتقادی؛ سناریوهای محکوم، پلتفرم و هریت

ارسلان قربانی شیخ نشین؛ حمید احمدی نژاد

دوره 16، شماره 39 ، شهریور 1401، ، صفحه 678-695

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.50567.3139

چکیده
  نظریه‏ ها با دلالت‏ های فلسفی و مبتنی بر ظرفیت ‏های هستی‏ شناسی، معرفت‏ شناسی و روش ‏شناختی خود می ‏توانند در مسیر پر پیچ‏ وخم آینده ‏پژوهی جعبه ‏ابزاری مناسب برای پژوهشگر باشند. باتوجه ...  بیشتر
دیدگاه رئالیستی هابرماس پس از چرخش زبانی
دیدگاه رئالیستی هابرماس پس از چرخش زبانی

امیدرضا جانباز

دوره 10، شماره 19 ، آبان 1395، ، صفحه 133-162

چکیده
  رورتی، کسی که چرخش زبانی هابرماس از وی متأثر است، دعوای رئالیسم و ضدرئالیسم را به سنت فلسفی متعلق می‌داند که از آن رخت بر بسته‌ایم. در واقع، بر اساس دیدگاه او، چرخش زبانی اصل این تمایزها را دشوار می‌سازند. ...  بیشتر