Journal of Philosophical Investigations
پژوهشی در باب کارایی نظریه اعتباریات علامه طباطبایی در تحلیل بحران کرونا ویروس
پژوهشی در باب کارایی نظریه اعتباریات علامه طباطبایی در تحلیل بحران کرونا ویروس

میکاییل جمال پور

دوره 14، شماره 31 ، مرداد 1399، ، صفحه 109-135

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.40832.2621

چکیده
  یکی از کلمات پرکاربردی که اخیراً در سطح جهان رواج پیداکرده، بی‌گمان کلمه کروناویروس است که تنها در چند ماه اندک توانست سایه خود را بر جهان بگستراند. پیامدهای این پدیده از آن‌چنان حساسیت و اهمیتی برخوردار ...  بیشتر
آیا تغییری در الگوی دانشگاهی در راه است؟ درنگی فلسفی بر ایدة فلسفی دانشگاه در آینده پساکرونایی جهان
آیا تغییری در الگوی دانشگاهی در راه است؟ درنگی فلسفی بر ایدة فلسفی دانشگاه در آینده پساکرونایی جهان

رضا ماحوزی

دوره 14، شماره 31 ، مرداد 1399، ، صفحه 279-304

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.39734.2551

چکیده
  نولیبرالیسم آموزشی در هفت دهة اخیر توانسته به تدریج دیگر الگوهای دانشگاهی را از دور خارج کرده و در دو دهة پایانی قرن بیستم و سه دهة اخیر به‌مثابة قدرتمندترین هژمونی آموزشی و پژوهشی جلوه‌گر شود؛ هژمونی‌ای ...  بیشتر