The Quarterly Journal of Philosophical Investigations
آیا تکامل، چندجهانی و ابتدا نداشتن کیهان محصول علم جدید هستند؟
1. آیا تکامل، چندجهانی و ابتدا نداشتن کیهان محصول علم جدید هستند؟

یوسف جمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.40100.2571

چکیده
  شناخت بیشتر طبیعت در دو قرن اخیر و پیشرفت‌های چشمگیر علم و تکنولوژی موجب به وجود آمدن ایده‌ها و رویکردهای جذاب و جدیدی شده است که منتسب به علم معاصر شناخته می‌شود. ایده‌هایی نظیر تکامل در زیست‌شناسی، ...  بیشتر