The Quarterly Journal of Philosophical Investigations
جایگاه مفروضات غیرتجربی در علم و تبعات آن بر ایده علم دینی-بومی
1. جایگاه مفروضات غیرتجربی در علم و تبعات آن بر ایده علم دینی-بومی

امیر حاجی زاده

دوره 15، شماره 34 ، بهار 1400، ، صفحه 100-121

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.42279.2687

چکیده
  جریان‌های فلسفه علم بعد از دهه شصت میلادی، به شکل ویژه‌ای اصل تحقیق‌پذیری و همچنین باور به وجود یک روش‌‌‌‌‌ صریح و مطلق برای ارزیابی دعاوی مختلف علمی را کنار گذاشته‌اند. از سوی دیگر چنین انتقاداتی ...  بیشتر