Journal of Philosophical Investigations
واکاوی و تأملی بر فلسفه آموزش ‌و پرورش اشتاینر والدورف
واکاوی و تأملی بر فلسفه آموزش ‌و پرورش اشتاینر والدورف

هما رحمانی

دوره 16، شماره 39 ، شهریور 1401، ، صفحه 235-253

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.52328.3271

چکیده
  هدف اولیه آموزش قرن نوزدهم کسب دانش بود. اما اشتاینر والدورف این اصل را نفی کرد و اظهار داشت که دانش تنها یکی از ابزارهایی است که فرد به‌وسیله آن آموزش می‌دهد، لذا یکی از اشکال تغذیه ذهنی و اخلاقی برای ...  بیشتر