Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف، دانشگاه فرهنگیان، تبریز، ایران.

چکیده

هدف اولیه آموزش قرن نوزدهم کسب دانش بود. اما اشتاینر والدورف این اصل را نفی کرد و اظهار داشت که دانش تنها یکی از ابزارهایی است که فرد به‌وسیله آن آموزش می‌دهد، لذا یکی از اشکال تغذیه ذهنی و اخلاقی برای تربیت تمام ساحتی کودک توجه به ابعاد فکری، احساسی و ارادی کودک است. با این تفسیر، پژوهش حاضر باهدف واکاوی و تأملی بر فلسفه آموزش ‌و پرورش اشتاینر والدورف با روش کیفی تحلیل محتوا انجام شد. جامعه موردمطالعه؛ اسناد و مدارک کتابخانه‌ای، گزارش‌های پژوهشی و جستجو در شبکه‌های جهانی اینترنت بود که از روش هدفمند در دسترس مرتبط با موضوع استفاده ‌شد. یافته‌ها حاکی از آن است که هدف فلسفه آموزش و پرورش والدورف ایجاد تعادل و هماهنگی بین جنبه‌های مختلف روح (تفکر، احساس و امیال) و جسم است و به همین دلیل بر بازی‌های سازنده خلاق، داستان، ریتم، حرکت و موسیقی تأکید دارد. والدورف ماهیت انسان‌ها را بر انسانیت و رشد معنویت کودک استوار دانسته و به سه دوره رشد سر، قلب و دست‌ها اشاره دارد. رویکرد سر به یادگیری شناختی، رویکرد قلب به درگیری و یادگیری عاطفی و رویکرد دست به فعالیت عملی تأکید دارد که در آن مهارت دستی و قدرت بدنی با عقل سلیم و قدرت اراده در عمل مولد ترکیب می‌شود؛ درنتیجه، با توجه به این معنا بخشی در فلسفه آموزش و پرورش والدورف که تأکید بر عنصر معنویت و اخلاق دارد، هیچ پیشرفت اخلاقی چه از نظر شخصی و چه از نظر اجتماعی نمی‌تواند بدون توجه به عنصر معنویت و اخلاق وجود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reflection on Steiner-Waldorf’s Philosophy of Education

نویسنده [English]

  • Homa Rahmani

Assistant Professor of Islamic Education Department,, Farhangian University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The primary goal of education in 19th-century was to acquire knowledge. But Steiner-Waldorf rejected this principle and stated that knowledge is only one of the tools by which one teaches, so one of the forms of mental and moral development for the upbringing of a child's entire domain is to pay attention to the child's intellectual, emotional and voluntary dimensions. With this interpretation, the present study was conducted with the aim of analyzing and reflecting on the philosophy of Steiner-Waldorf education using qualitative method of content analysis. The study community was library documents, research reports and searches on global Internet networks. The findings indicate that the purpose of Waldorf's philosophy of education is to create balance between different aspects of the soul (thinking, feelings and desires) and the body, and therefore emphasizes on creative constructive games, story, rhythm, movement and music. Waldorf considers the nature of human beings to be based on the humanity and development of the child's spirituality and refers to three stages of growth of the head, heart and hands. The head’s approach to cognitive learning, the heart's approach to conflict and emotional learning, and the hand’s approach to practical activity emphasize that manual skill and physical strength are combined with common sense and willpower in productive action. Consequently, with regard to emphasizes the element of spirituality and morality, there can be no moral progress, both personally and socially, regardless of spirituality and morality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waldorf'
  • s philosophy of education
  • humanity
  • spiritual development
  • moral development
یروانی، شهین؛ وحدتی دانشمند، علی. (1396). نسبت مبانی فلسفی رویکردهای آموزشی کودکان در جهان غرب و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی به عنوان فلسفه بومی در جامعه ایران، مجله فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت، 1(1): 33-17.
بردبار، نجمه. (1394). بررسی رابطه بین نوآوری دانشگاهی و گرایش دانشجویان به یادگیری مادام‌العمر با واسطه‌گری مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی – یادگیری در دانشگاه شیراز، پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز.
پورداوود، محمد؛ یوسف‌زاده چوسری، محمدرضا؛ کچوئیان جوادی، رضا؛ احقر، قدسی. (1398). ارزیابی عملکرد آموزشی و تربیتی مراکز پیش‌دبستانی همدان بر اساس فلسفه تربیتی اشتاینر (الگوی والدورف)، دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 8(15): 106-91.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی الهه. (1394). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.
سیفی، سمیه؛ ابراهیمی قوام، صغری؛ عشایری، حسن؛ فرخی، نورعلی؛ درتاج، فریبرز. (1396). اثر یادگیری سازگار با مغز بر انعطاف پذیری شناختی و توجه انتخابی دانش‌آموزان، فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 19(3): 61-51.
Bordbar, N. (2014). Investigating the relationship between academic innovation and students' tendency to lifelong learning through the mediation of faculty members' skills in the teaching-learning process at Shiraz University. Master's Thesis of Educational Management, Shiraz University. (in persian)
Berner, E. (2022). Rudolf Steiner’s “Eurythmy”: between originality and Zeitgeist. Paedagogica Historica: 1-19. Doi:10.1080/00309230.2021.2001022
Boosaliki, H. (2021). A Critical Assessment of Social-Cognitive Domain Theory, Concerning Moral Development, 4(3): 23-48. Doi: 10.22034/ETHICS.2022.49955.1475
Bray, M. & et al. (2010). Comparative Education Resrach: Approaches and Methods. Hong Kong: Springer
Bruhlmeier, A. (2010). Head, Heart and Hand: Education in the Spirit of Pestalozzi. Cambridge: Open Book Publishers
Bruner, J. S. (2000). Kultura Obrazovanja [The Culture of Education]. Zagreb: Educa.
de Oliveira, J. M.; do Nascimento, T. (2022). Aprendizagem e inclusão de alunos em espaços não-formais: uma abordagem da pedagogia Waldorf no ensino de ciências learning and inclusion of students in non-formal spaces: A Waldorf pedagogy approach in science education. Brazilian Journal of Development, 8(3): 15991-16006. Doi:10.34117/bjdv8n3-032
Forman, G. E.; Sigel, I.E. (1979). Cognitive development: a life-span view. Monterey, CA: Brooks/Cole Publishing.
Frommer, E. (1979). Three stages of development. in E. J. Ogletree (Ed.), Introduction to Waldorf education: curriculum and methods. (pp. 22-25) Washington: University Press of America.
Gazibara, S. (2013). Head, Heart and Hands Learning- A challenge for contemporary education. Journal of Education Culture and Society, 4(1): 71–82. doi:10.15503/jecs20131.71.82.
Hannaford, C. (2007). Pametni pokreti: zašto ne učimo samo glavom: gimnastika za mozak Smart
Hannaford, C. (2008). Očima i ušima, rukama i nogama [Eye, Ear, Hand & Foot]. Buševac: Ostvarenje.
James, V. (2013). Art and the integration of Head, Heart and Hand. Journal for Waldorf Education, 15(1): 3–7. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202112075883
Iravani, Sh.; Vahdati Daneshmand, A. (2017). The Relevance of Philosophical Foundations of Modern Early Childhood Education Approaches and Islamic Philosophy of Education as Iran Indigenous Philosophy. Journal of Philosophy & Hisory of Education, 1(1): 17-23. (in persian)
Jensen, E. (2003). Super-nastava: Nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje [Super teaching: Over 1000 practical strategies]. Zagreb: Educa
Jensen, E. (2005). Poučavanje s mozgom Na umu [Teaching with the Brain in Mind]. Zagreb: Educa.
Marshak, D. (1997). The common vision: parenting and educating for wholeness. New York: Peter Lang.
McDermott, R. A. (1984). The essential Steiner. San Francisco: Harper & Row.
Meyer, H. (2002). Didaktika razredne kvake [Didactics class handles]. Zagreb: Educa.
Moffat, P. S. (1987). Forward to what? For ourselves and our children. Edinburgh: Monterey, CA: Brooks/Cole Publishing. Monterey, CA: Brooks/Cole Publishing. Morristown, NJ: General Learning Press.
Neufeld, E. M. (1976). The philosophy of Jean Piaget and its educational implications. New York: Peter Lang.
Nobel, A. (1996). Educating through art: The Steiner school approach. Edinburgh: Floris Books.
Ogletree, E. J. (1979). An introduction to Waldorf education: curriculum and methods. University Press of America.
Pourdavoud, M.; Yusufzadeh Chausari, M. R.; Javadi Kechuian, R.; Ahghar, Q. (2018). Assessment of Educational and Instructional Performance of Hamadan Preschool Centers Based on Steiner Educational Philosophy (Waldorf Model). Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 8(15): 91-106. (in persian)
Pritchard, B. (2022). The Beneficial Efects of Waldorf Education.
Rawson, M. (2018). Life processes and learning in Waldorf pedagogy. Research Bulletin, 23, 2.
Rawson, M. (2021). Steiner Waldorf Pedagogy in Schools: a critical introduction. Routledge.
Seifi, S.; Ebrahimi Gavam, S.; Ashaeri, H.; Farrokhi, N.; Dortaj, F. (2017). The Effectiveness of a Brain Compatible Learning On Cognitive Flexibility and Selective Attention of Students. Advances in Cognitive Sceince, 19(3): 51-61. (in persian)
Sarmad, Z.; Bazargan, A.; Hijazi E. (2014). Research methods in behavioral sciences, Tehran, Aghaz Publications. (in persian)
Steiner, R. (1967). A lecture on eurythmy. London: Rudolf Steiner Press.
Steiner, R. (1976). Practical advice to teachers. London: Rudolf Steiner Press.
Steiner, R. (1986). Soul economy. Spring Valley, NY: The Anthroposophic Press.
Steiner, R. (1988). The child's changing consciousness and Waldorf education. Hudson, NY: The Anthroposophic Press.
Woolfolk, A. E. (1998). Educational psychology. Boston: Allyn and Bacon.
CAPTCHA Image