Journal of Philosophical Investigations
نقد و بررسی روش نگرش فرمالیستی به هنر
نقد و بررسی روش نگرش فرمالیستی به هنر

شیدا نصیری؛ مرضیه پیراوی ونک

دوره 17، شماره 43 ، مرداد 1402، ، صفحه 452-467

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.48966.3051

چکیده
  هنگامی که ایمانوئل کانت در دقیقه سوم نقد قوه حکم از امر زیبا به مثابه امری که صورت و فرم آن از غایت­مندی بدون غایت برخوردار باشد بحث نمود، راه برای طرح نظریات متعددی در قلمرو هنر گشوده شد. یکی از این نظریات ...  بیشتر