ماهیت فلسفه سینوی به چهار روایت معاصر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران. ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران، تهران. ایران.

10.22034/jpiut.2020.40812.2619

چکیده

طبق تفسیر متداول از تاریخ فلسفه اسلامی، ابن‌سینا در کنار فلاسفه‌ای چون شیخ اشراق و ملاصدرا به عنوان نمایندگان سه جریان عمده فلسفی جهان اسلام، یعنی فلسفه مشاء، اشراق و متعالیه شناخته می‌شوند. این مقاله بیش از آنکه وارد متن منازعات و مسائل فلسفی ناظر به فلسفه سینوی و اسلامی شود، از افق مباحث فلسفه‌شناسی (Metaphilosophy) و تاریخ‌نگاری فلسفه (Historiography of philosophy) به رویکرد شناسی تفاسیر از ماهیت فلسفه سینوی با توجه به مقولات فلسفه معاصر غربی و تامل در باب منطق تحول این رویکردها می‌پردازد. می‌توان از چهار نوع خوانش فلسفه اسلامی و به تبع آن فلسفه سینوی یعنی تفسیر هانری کربن (تفسیر اشراقی)، تفسیر اتین ژیلسون (تفسیر اروپامحور)، حائری یزدی (تفسیر تحلیلی) و محمد عابدالجابری (تفسیر ایدئولوژیک) سخن گفت و به تحلیل و مقایسه این دیدگاهها پرداخت. در پایان ضمن اشاره به مبانی و لوازم هر یک از این رویکردها نشان داده خواهد شد که مطالعات فلسفه اسلامی (و به ویژه سینوی) در ایران معاصر، اگر با التفات به این سنخ مباحث و رویکردها باشد مسیر خود را خودآگاهانه تر و البته ناظر به مسائل انضمامی فرهنگ معاصر دنبال خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Four contemporary interpretations on The nature of philosophy of Ibn Sina

نویسندگان [English]

  • Malek Shojaie 1
  • Nafise Badamchi 2
1 Assistant Prof. of Philosophy, Institute for Humanities and Cultural Studies, Iran. Tehran.
2 M. A. of philosophy, Islamic Azad University, Tehran branch, Iran. Tehran.
چکیده [English]

According to the popular interpretation of the History of Islamic philosophy, Ibn Sina, along with philosophers such as Shaikh Al-Ishraq and Mulla Sadra, are known as the representatives of the three major philosophical currents of the Islamic world. This article, rather than entering the text of the controversies and philosophical issues concerning Islamic philosophy, from the perspective of metaphilosophy and historiography of philosophy, and for the first time to the approaches of interpretations of philosophy of Ibn Sina according to the categories of Western Contemporary philosophy deals with and explores its central idea and achievement at the same level. We can speak of four types of interpretations of Islamic philosophy and consequently of philosophy of Ibn Sina, namely Henry Corbin (Illumination interpretation), Etienne Gilson (Eurocentric interpretation), Haeri Yazdi (analytical interpretation) and Mohammad Abed aljaberi (ideological interpretation) and analyze and compare These views pay off. In the end, while pointing to the Principles and consequences of each of these interpretations, it will be shown that the studies of Islamic philosophy (especially philosophy of Ibn Sina) in contemporary Iran, if it is with regard to these types approaches, will find its way more self-consciously and of course Concrete issues of contemporary culture will follow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy of Ibn Sina
  • Islamic philosophy
  • Henry Corbin
  • Etienne Gilson
  • Haeri Yazdi
-         Amin Razavi (1999) Mehdi, Islamic Philosophy in the New World (Iran), trans. Hossein Mafi Moghadam, Hekmat. (in Persian)
-         Corbin, Henry (1369) Iranian philosophy and comparative philosophy, trans. Javad Tabatabai, Tehran, Toos. (in Persian)
-         Corbin, Henry (1373) History of Islamic Philosophy, trans. Javad Tabatabai, Tehran, Kavir. (in Persian)
-         Corbin, Henry (2002) Introduction to the al-Mashair of Sadr al-Muta'allehin Shirazi, trans. Karim Mojtahedi, Tehran, Sadra Islamic Wisdom Foundation. (in Persian)
-         Corbin, Henry (2005) a collection of articles by Henry Corbin, compiled and edited by Mohammad Amin Shahjoui under the supervision of Shahram Pazouki, Tehran, Haghighat Publications. (in Persian)
-         Corbin, Henry (2008) Ibn Sina and mystical allegory, trans. and introduction by Insha'Allah Rahmati, Tehran, Jami. (in Persian)
-         De Boer, T. J. (1967) The History of Philosophy in Islam, trans. E. R. Jones, (London: Luzac & Co, 1903, reprint New York, Dover.
-         Dummett, Michael (1993) The Origins of Analytical Philosophy,Cambridge, Harvard University
-         Gilson, Etienne (1374) God and Philosophy, trans. Shahram Pazouki, Tehran, Haghighat. (in Persian)
-         Gilson, Etienne (1991) The Spirit of Medieval Philosophy, trans. Ali Morad Davoodi, Tehran, Scientific and Cultural Publications. (in Persian)
-         Gilson, Etienne (2006) Existence in the Thought of Philosophers, trans. Seyed Hamid Talebzadeh, Tehran, Hekmat. (in Persian)
-         Gilson, Etienne (2010) History of Christian Philosophy in the Middle Ages, trans. Reza Gandami Nasrabadi, Qom, University of Religions. (in Persian)
-         Gutas, Dimitri (2002) The Study of Arabic Philosophy in the Twentieth Century: An Essay on the Historiography of Arabic Philosophy, British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 29, No. 1 , pp. 5-25.
-         Hacker ,P. M. C. (1980) Analytic Philosophy: What, Whence, and Whither? in The story of analytic philosophy: plot and heroes, By Anat Biletzki, Anat Mata,r Routledge.
-         Haeri Yazdi, Mehdi (1361) Explorations of Practical Reason, Tehran, Institute of Cultural Studies and Research. (in Persian)
-         Haeri Yazdi, Mehdi (1374) Philosophy of Searching for Truth and Existence, Farhang Magazine, Vol. 17, pp. 102-119. (in Persian)
-         Haeri Yazdi, Mehdi (1981) Explorations of Theoretical Wisdom, Tehran, Anteshar Co. (in Persian)
-         Haeri Yazdi, Mehdi (1981) Pyramid of Existence, Tehran, Iranian Center for the Study of Cultures. (in Persian)
-         Haeri Yazdi, Mehdi (1992) The principles of Epistemology in Islamic philosophy: Knowledge by Presence, New York State University Press.
-         Haeri Yazdi, Mehdi (2005) Philosophical Essays: A Collection of Articles, by Abdullah Nasri, Tehran, Research Institute of Iranian Wisdom and Philosophy. (in Persian)
-         Hegel, Georg Wilhelm Friedrich(1990) Lectures on the History of Philosophy, 1825–6,3 volumes,ed. And trans. Robert F. Brown, university of california Press.
-         Ibn Sina (1364) Salvation from drowning in the sea of ​​misfortunes, edited and preface by Mohammad Taghi Danesh pajooh, Tehran, University of Tehran.
-         Ibn Sina (1376) Theology from the Kitāb al-Shifā, Qom, Seminary Propaganda Office.
-         Ibn Sina (1400) The Logic of the Orientalists, Qom, Ayatollah Marashi School.
-         Jaberi, Mohammad Abed (1984) The Development of the Arab Reason, Beirut, Dar al-Taliya.
-         Jaberi, Mohammad Abed (1991) Heritage and Hadith, Beirut, Arab Cultural Center.
-         Jaberi, Mohammad Abed (2015) Rereading the history of philosophy in the Islamic East, trans. Ismail Baghestani, Tehran, Hermes, 2015.
-         Jaberi, Mohammad Abed. (1993) We and HeritageContemporary Readings in Our Philosophical Heritage, Beirut, Al-Arab Cultural Center.
-         Jaberi, Mohammad Abed. (1994) The Issue of Culture, Beirut, Center for the Study of Al-Wahda Al-Arabiya.
-         Jaberi, Mohammad Abed. (2002) Orientalism and Islamic Philosophy, Method and Attitude, trans. Ismail Baghestani, Aineh Pajuhesh Magazine, Vol. 74. (in Persian)
-         Motahari, Morteza (1990) Philosophical Essays, Volume 3, Tehran, Hekmat. (in Persian)
-         Motahari, Morteza (1998) Principles of Philosophy and Method of Realism, Tehran, Sadra. (in Persian)
-         Nasr, Seyed Hossein (1992) Islamic teachings in the Contemporary World, Tehran, Pocket Books Company. (in Persian)
-         Nasr, Seyed Hossein (2009) History of Islamic Philosophy, Vol. 5, trans. group of translators, Tehran, Hekmat. (in Persian)
-         Nasr, Seyed Hossein and Oliver liman (1383) History of Islamic Philosophy, Vol. 1, trans. a group of translators, Tehran, Hekmat. (in Persian)
-         Davari Ardakani, Reza (2010) We and the History of Islamic Philosophy, Tehran, Institute of Islamic Culture and Thought Press. (in Persian)
-         Razavi Faqih, Saeed (2000) "A Bridge between Islamic Philosophy and Western Philosophy (A Look at the Opinions and Thoughts of Ayatollah Dr. Mehdi Haeri Yazdi in the Cultural Field", Research Journal, No. 18 and 19, 223-249. (in Persian)
-         Razavi, Massoud (2000) Philosophy horizons from pure intellect to the wisdom of rules (interview with Mehdi Haeri Yazdi), Tehran, Farzan. (in Persian)
-         Shojaei Jeshvaghani, Malek, badamchi, Nafiseh (2011) Return via Strasbourg, Surah Andisheh Monthly, Vol. (in Persian)
CAPTCHA Image