Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران

2 دانشیار گروه فلسفه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران

3 دانشیار گروه فلسفه هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران

4 دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر، دانشگاه الزهرا (س)

10.22034/jpiut.2020.40279.2586

چکیده

گفتمان هنرهای خلاق تعاملی، سبب تغییر رویکرد مفهوم مخاطب هنری از نظاره­گری بی­کنش و منفعل به آفریننده­ای تعامل­گر و پویا بوده است که از منظر فلسفۀ پست­مدرن نگاهی قابل تأمل به انسان، بشمار می­آید. افادات ژیل دلوز به فلسفه، از جسمانی­ترین رویکرد­ها به حیات انسان است که با نکته­پردازی­های خلاقانۀ وی می­تواند ابزار تحلیلی کارآمدی برای بررسی نقش و شناخت واکنش­های انسانی بشمار رود. اصطلاحاتی از قبیل صیرورت، ریزوم و بدن بدون اندام در شناخت رفتارهای انسانی که از سوی دلوز مطرح شده می­توانند در تحلیل رفتارهای مخاطب بکار روند. در این مقاله به این پرسش­ها پرداخته­ایم که آیا هنر تعاملی می­تواند ترجمان هنری صیرورت باشد و این­که انتخاب­های پیش­روی مخاطب چگونه با تعاریف بدن بدون اندام و ریزوم مرتبط می­شوند. در شیوۀ پژوهش، اطلاعات مورد نیاز از منابع کتابخانه­ای و دیجیتال استخراج و سپس با به کارگیری این مستندات، جایگاه مخاطب به روش تحلیلی- توصیفی با رویکرد دلوزی تشریح شده­اند. در نهایت به این نتیجه نزدیک شده­ایم که بنابر تعریف بدن بدون اندام، مخاطب هنر تعاملی با مجموعه­ای از بالقوگی­های منحصر به فرد روبه­رو است که انتخاب از میان آن­ها، روند شکل­گیری اثر هنری را به شیوه­ای بی­قاعده و ریزوم­گونه هدایت می­کند که این اثر در طی مسیر و در لحظه به ظهور می­رسد و همواره میان قوه و فعلیت قرار دارد و در نهایت این تعریف با عبارت فلسفی صیرورت از دیدگاه دلوز، همسان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyze of Deleuze's View about Human Existence and Its Relation with the Audience in Interactive Art

نویسندگان [English]

 • Paria Choubak 1
 • Mohammad Akvan 2
 • Mohammadreza Sharifzadeh 3
 • Zahra Rahbarnia 4

1 PhD Candidate of Philosophy of Art, Islamic Azad University, Central Branch of Tehran, Tehran. Iran.

2 Associate Prof. of Philosophy, Islamic Azad University, Central Branch of Tehran, Tehran. Iran.

3 Associate Prof. of Philosophy f art, Islamic Azad University, Central Branch of Tehran, Tehran. Iran.

4 Assistant Prof. of Art, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Interactive art, with a new attitude, changes the classical approach to the status of the audience as ineffective observation and then, transforms he/she, into one of the main pillars of creating the work based on interaction and portability that it is considered a contemplative view of human from the view of postmodern philosophy. The philosophical view of Gilles Deleuze as one of the most sophisticated approaches to human life can be used to analyze the questions of this writing, which relates to the audience and its role in shaping the work of art. Also some terms such as Becoming, Rhizome and Body without organs which is proposed by Deleuze can be used in the analysis of audience behaviors. The questions are; Interactive art can be the equivalent the concept of Becoming And choices the audience facing with, how can related to the definition of the organs without body and the rhizome. For answering to the questions, the basic information was extracted from library and digital resources, then by using these documents, the position of the audience was described in an analytical-descriptive way with Deleuze's approach. As a result, it became clear that the audience of interactive art faces a set of potentials that, according to the definition of an organs without body, it is unique for each individual audience. Each person's choices guide the process of creating an art work in a random and irregular route, similar to rhizome`s concept; A structure that is built along the path and at the moment. Always being at the moment, between the potential and the actual thing that the audience's choices leading it, is the philosophical definition of Becoming. The importance of the present study is in finding the connection between postmodern philosophy and postmodern Art.

کلیدواژه‌ها [English]

 • audience
 • becoming
 • body without organs
 • interactive art
 • Gilles Deleuze
 • human
 • rhizome
-   Ardalani, Hossein (1396) Post-Structural Gilles Deleuz` Philosophy of Art an Interpretation of Francis Bacon`s Paintings, Hamedan: Islamic Azad University of Hamedan. (in Persian)
-   Ambrose, D. (2009) Deleuze: Philosophy and The Materiality of Painting, Ed. Constantin V. Boundas, London: Continum.
-   Badiou, Alain; Zizek, S. (1393) Philosophie und Aktualitat, Trans. Jalil Mahmoudi, Tehran: Naghsh Va Negar. (in Persian)
-   Cohen, Bruce J. (1385) Ischaums outline of theory and problems of introduction to sociology, Trans. Mohsen Salasy, Tehran: Toutia. (in Persian)
-   Colebrook, Claire (1387) Gilles Deleuze, Trans. Reza Sirvan, First Edition, Tehran: Entesharat-e Roshd-e Amouzesh. (in Persian)
-   Deleuze, G.; Guattari, F. (2005) “A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia”, Trans. B. Massumi, Minneapolis: University of Minnesota. (in Persian)
-   Deleuze, G. (1994) What Is Philosophy? Trans. Hugh Tomlinson and Graham Burchell, Columbia University Press.
-   Deleuze, G.; Guattari, F .(1393) What is Philosophy? Trans. MohammadReza Akhoundzadeh, Tehran: Nashr-e Ney. (in Persian)
-   Deleuze, G.; Guattari, F. (1390A) Pourparlers, Trans. Pouya Rofouei, Tehran: Entesharat e Roshd e Amouzesh. (in Persian)
-   Deleuze, G.; Guattari, F .(1390B) Nietzeche, Trans. Parviz Homayounpour, Tehran: Nashr-e Ghatreh. (in Persian)
-   Derrida, Jacques (1987) The Truth in Painting, Trans Geoff Bennington, Lan McLeod: The University of Chicago Press.
-   Due, Reidar (1396) Deleuze, Trans. Fariborz Majidi, Tehran: Entesharat-e Elmi Farhangi. (in Persian)
-   Fernandez, Maria (2006) “Life-like’: Historicizing Process and Responsiveness in Digital Art”, The Art of Art History, 468-478, United State, Oxford University Press Inc, New York.
-   Hardt, Michael (1393) Gilles Deleuze: an apprenticeship in philosophy, Trans. Reza Najafzadeh, Second Edition, Tehran: Nashr-e Ney. (in Persian)
-   Hardt, M. Deleuze, G. (1391) History`s Names but not Father`s Name, (4 Seminars and 4 meetings), Trans. Zahra Oxiri and Peyman Gholami, Tehran: Rokhdaad-e No. (in Persian)
-   Hershman, Lynn (1993) “Touch-Sensitivity and Other Forms of Subversion: Interactive Artwork”, Leonardo, Vol. 26, No. 5, Art and Social Consciousness Special Issue, pp. 431-436.
-   Lash, Scott (1383) “Sociology of Postmodernism”, Trans. Hassan Chavoshian, Tehran: Nashr e Markaz. (in Persian)
-   McIver Lopes, D. (2010) A Philosophy of Computer Art. London & New York:  Routledge.
-   Mc Mahon, Melissa (1997) “Beauty (Machining Repetition in the Age of Art)”, Canadian Riview of Comparative Literature XXIV(3) and reprinted in A Shock to Thought: Expression after Deleuze and Guattari, Brian Massumi(ed). Canada: Routledge.
-   Popper, Frank (2006) From technological to virtual art. MIT Press.
-   Poxon J. (2001) “Embodied Anti-Theology (The Body without Organs and the Judgment of God)”, in M, Bryden. Deleuze and Religion. (42-50). Canada: Routledge.
-   Raminnia, Maryam (1393) “Rouikarde Rhizomatic va Derakhty: Do Shiveye Motefavet dar Afarinesh va Khaneshe Adaby”, Adab Pazhouhy Magazin, Vol. 9, No. 32, pp. 31-61(in Persian)
-   Rush, Michael (1389) New media in late 20th-century art, Trans. Bita Roshany, Tehran: Nashr e Nazar. (in Persian)
CAPTCHA Image