اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر مرتضی شجاری

فلسفه اسلامی استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.shajari
mortezashajarigmail.com
0000-0002-7241-5155


استاد فلسفه گروه فلسفه دانشگاه تبریز

Professor of Faculty of Persian Literature and Foreign Languages