Journal of Philosophical Investigations
عقل در محدوده دین تنها از نگاه امام محمد غزالی
عقل در محدوده دین تنها از نگاه امام محمد غزالی

علی حسینی

دوره 16، شماره 40 ، آبان 1401، ، صفحه 569-580

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.50554.3137

چکیده
  غزالی ضمن تأکید بر وجود ارتباط محکم بین عقل و دین بر این باور است که برخی از عقاید دینی نیازمند تأیید عقلی به معنای عقل نظری است، اما عقل را در درک عملی دین ناتوان دانسته است و دین را ارزشمندتر از عقل می ...  بیشتر