The Quarterly Journal of Philosophical Investigations
رهیافتی هایدگری به طرح بدن‌مندی و مسئلهٔ تقویم در علوم شناختی
1. رهیافتی هایدگری به طرح بدن‌مندی و مسئلهٔ تقویم در علوم شناختی

سیدجمال قریشی خوراسگانی؛ علی کرباسی‌زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.44940.2774

چکیده
  در این مقاله به بحث درباره چگونگی نقش‌آفرینی بدن در شناسایی می‌پردازیم. بدین منظور، دو رویکرد تقویمی و علی در علوم شناختی مطرح می‌شود. این بحث معضلاتی را به پیش کشیده است، ازجمله اینکه هر دو رویکرد، ...  بیشتر