Journal of Philosophical Investigations
تحلیل و بررسی خلاقیت به مثابه اصل غایی در فلسفۀ وایتهد
تحلیل و بررسی خلاقیت به مثابه اصل غایی در فلسفۀ وایتهد

رستم شامحمدی

دوره 17، شماره 43 ، مرداد 1402، ، صفحه 532-552

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.48527.3020

چکیده
  آلفرد نورث وایتهد (1861-1947) بر این باور است که در هر نظام فلسفی یک امر غایی وجود دارد که اساس آن به شمار می­آید. در فلسفۀ ارگانیسم او، که اصالت را به صیرورت و پویش می­دهد، این امر غایی عبارت است از خلاقیت. ...  بیشتر