(university of Tabriz)The Quarterly Journal of Philosophical Investigations
روشنگری و سلطه: نقدی بر تحلیل‌های فوکو از گفتمان رهایی‌بخش روشنگری
روشنگری و سلطه: نقدی بر تحلیل‌های فوکو از گفتمان رهایی‌بخش روشنگری

مرتضی نوری

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 838-868

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.49442.3082

چکیده
  میشل فوکو عمدتاً به عنوان یکی از چهره‌های معاصر جنبش ضد روشنگری شناخته می‌شود. تحلیل‌های او از نوعی خودفریبی در نهادهای سیاسی‌اجتماعیِ به‌میراث‌رسیده از روشنگری پرده می‌دارد که به دلایلی به‌ظاهر ...  بیشتر
هردر و ظهور فلسفۀ فرهنگ
هردر و ظهور فلسفۀ فرهنگ

محمدمهدی اردبیلی

دوره 13، شماره 27 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.28555.2055

چکیده
  هرچند نخستین اندیشه‌ها دربارۀ فرهنگ به یونان باستان، و حتی شاید پیش از آن، بازمی‌گردد، اما آنچه امروز مشخصاً تحت عنوان مفهوم «فرهنگ» شناخته شده است، مفهومی مدرن است که بیشتر از نظر ورزی‌های متفکران ...  بیشتر