The Quarterly Journal of Philosophical Investigations
هستی‌شناسی کران‌مندی در فلسفه هایدگر و فوکو
1. هستی‌شناسی کران‌مندی در فلسفه هایدگر و فوکو

سیدجمال قریشی خوراسگانی؛ علی کرباسی‌زاده اصفهانی؛ یوسف شاقول

دوره 15، شماره 34 ، بهار 1400، ، صفحه 300-326

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.31480.2214

چکیده
  در این مقاله نقش بنیادین کران‌مندی در کارهای هایدگر و فوکو بررسی می‌شود. استدلال می‌شود که کران‌مندی، فهم هایدگر از هستی و تاریخ هستی و نیز فهم فوکو از مدرنیته و سپس کل تاریخ اندیشه غربی را امکان‌پذیر ...  بیشتر
مفهوم «نیستی» در اندیشۀ هایدگر و فلسفۀ چین
2. مفهوم «نیستی» در اندیشۀ هایدگر و فلسفۀ چین

علی اصغر مصلح؛ مرتضی گودرزی

دوره 7، شماره 13 ، پاییز 1392، ، صفحه 195-216

چکیده
   تحلیل بحث نیستی در فلسفۀ هایدگر به خصوص در آثار متأخر وی، و جایگاهی که وی برای نیستی در وصول به حقیقت هستی و آشکارگی قائل است، اهمیتی به سزا در تاریخ فلسفۀ غرب دارد. هایدگر این بحث را در فرازهای مختلف، ...  بیشتر