(university of Tabriz)The Quarterly Journal of Philosophical Investigations
عقل در محدوده ی دین تنها از نگاه امام محمد غزالی
عقل در محدوده ی دین تنها از نگاه امام محمد غزالی

علی حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.50554.3137

چکیده
  غزالی ضمن تأکید بر وجود ارتباط محکم بین عقل و دین بر این باور است که برخی از عقاید دینی نیازمند تأیید عقلی به معنای عقل نظری است، اما عقل را در درک عملی دین ناتوان دانسته است و دین را ارزشمندتر از عقل می ...  بیشتر
واکاوی تاثیر ابن رشد بر ابن میمون در چگونگی کاربرد عقل در شریعت
واکاوی تاثیر ابن رشد بر ابن میمون در چگونگی کاربرد عقل در شریعت

عباس بخشنده بالی

دوره 14، شماره 33 ، بهمن 1399، ، صفحه 30-44

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.29129.2090

چکیده
  نسبت میان عقل و شریعت یکی از بحث‌های مهم و مورد اختلاف اندیشمندان ادیان بوده است. پرسش اساسی این جستار عبارت است از «تاثیر ابن‌رشد بر ابن‌میمون در به‌کارگیری عقل در شریعت چگونه است؟» برخی از نکاتی ...  بیشتر