Journal of Philosophical Investigations
تلویزیون به مثابه شاعر، در بوته نقد افلاطونی
تلویزیون به مثابه شاعر، در بوته نقد افلاطونی

حسن احمدی زاده

دوره 15، شماره 37 ، دی 1400، ، صفحه 522-545

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.46427.2859

چکیده
  نزاع افلاطون با شاعران و حکم به اخراج آنها از مدینه فاضله‌ را از مطالعه جمهوری به‌خوبی می‌توان دریافت. او در کتاب سوم جمهوری به تعیین بایدها و نبایدها در خصوص شعر می‌پردازد و تعیین می‌کند که چه اشعاری ...  بیشتر
تحلیل پدیدارشناسانه نوعی تصویر در شعر سهراب سپهری
تحلیل پدیدارشناسانه نوعی تصویر در شعر سهراب سپهری

سعید کریمی قره‌بابا

دوره 12، شماره 25 ، بهمن 1397، ، صفحه 189-207

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.8020

چکیده
  بررسی‌ها نشان می‌دهد که میان بنیادهای فلسفی شعر سپهری و مباحث پدیدارشناسی مطابقت‌ها و هم‌سانی‌هایی وجود دارد. لُبّ سخن سپهری هم‌صدا با پدیدارشناسان آن است که آدمی باید خود مستقیماً از طبیعت شناختی ...  بیشتر
جایگاه ابژة زیبایی‌شناختی در شعر از دیدگاه میکل دوفرن
جایگاه ابژة زیبایی‌شناختی در شعر از دیدگاه میکل دوفرن

فاطمه بنویدی

دوره 10، شماره 18 ( ویژه نامه پدیدارشناسی) ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 1-20

چکیده
  شعر در فرهنگ‌های مختلف ویژگی‌های خاص خود را دارد و با رویکردهای گوناگونی به آن نگاه شده است. در مقالۀ حاضر با رویکرد پدیدارشناختی به شعر نگریسته‌ایم و از دیدگاه یکی از پدیدارشناسان فرانسوی، میکل دوفرن، ...  بیشتر