Journal of Philosophical Investigations

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات روایی دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

پژوهش پیش‌روی می‌کوشد با کاربست نظریۀ ژَک لَکان متفکر و روانکاو فرانسوی، به نحوۀ شکل‌گیری سوژه در «دیگریِ بزرگ» با توجه به اثر متن‌هایی برای هیچ نوشتۀ ساموئل بکت بپردازد. سوژۀ مدِّ نظر لکان، خط­خورده، چندپاره، منقسم و به­مثابۀ سوژۀ فقدان است که به هویت یکپارچه و ثابت تن نمی­دهد. برپایۀ این، پرسش اصلی نوشتار حاضر تبیین ناتوانی سوژه در پیدا کردن کلیت و تمامیت هویت خود می­باشد. هدف اصلی این مقاله، بررسی نحوۀ شکل­گیری سوژه در«دیگریِ بزرگ» و تبیین چگونگی رخنه­کردن زبانِ «دیگری» در «من» است. بدین جهت ابتدا مفاهیم کلیدی از قبیل: ناخودآگاه، دیگری، سوژۀ بیان و بیانگر را ارائه دادیم؛ سپس با روش توصیفی- تحلیلی و با نمونه‌کاوی، متن را تحلیل و بررسی کردیم. یافته‌های مطالعۀ حاضر در متن‌هایی برای هیچ نشان می‌دهد که «دیگریِ بزرگ» به­منزلۀ «زبان» در گفتمان حضور می­یابد و با نقش­آفرینی، سبب تغییر وضعیت و انقسام سوژه می‌شود که این انشقاق و دو­پارگی، خود را در گزاره‌هایی خودآگاه و ناخودآگاه آشکار می‌سازد؛ همچنین «دیگری بزرگ» با زنجیره‌ای از دال‌های زبانی بر سوژه چیره می‌شود که اختیار و ارادۀ سخن را از او گرفته و همین امر منجر می‌شود به اینکه راویِ اثر مذکور به شکل راویِ روان­گسیخته، هذیانی و زبان­پریش در متن ظاهر شود و روایتی فاقد انسجام را تولید کند. درواقع، با این بررسی می­توان شیوه­های بازنمایی سوژه در ارتباط با دیگری و چگونگی مواجه­شدن با مقولۀ هویت را در متن مورد بحث تبیین کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Place of Lacan's Great Other and How the Subject is Formed in Beckett's Texts for Nothing

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Kanaani 1
  • Akram Safikhani 2

1 Assistant Professor of Persian Language and Literature. Department, Kosar University of Bojnord, Bojnord, Iran

2 MA Student of Narrative Literature, Kosar University of Bojnord. Bojnord. Iran.

چکیده [English]

Progressive research tries to apply the theory of the French thinker and psychoanalyst Jacques Lacan to the formation of the subject in the great other according to the work Texts for nothing written by Samuel Beckett. Lacan's subject is dashed, fragmented, fragmented, and the subject of absence, which does not conform to a unified identity. The main question of the present article is to explain the inability of the subject to find the totality integrity of her identity. The main purpose of this article is to examine how the subject is formed in the great other and to explain how the language of the other penetrates into the I. For this reason, we first introduced key concepts such as: the unconscious, the other, the subject of expression and the expressive; Then we analyzed the text by descriptive-analytical method and by sample sampling. The findings show that the great other is present as a language and, by acting, causes the division of the subject, which manifests itself in conscious and unconscious propositions; Also, the "great other" dominates the subject with a chain of linguistic signs that deprive her of the power of speech, and this leads to the narrator of this work appearing in the form of a fragmented narrator and paralyzed, producing an incoherent narrative. In fact, this study can explain the ways in which the subject is represented in relation to the other and how to deal with the category of identity in the text in question.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The formation of the subject
  • the underlined subject
  • the great other
  • texts for nothing
  • Beckett
  • Lacan
برتنس، یوهانس ویلم. (1394). مبانی نظریۀ ادبی. ترجمۀ محمدرضا ابوالقاسمی. تهران: نشر ماهی.
بکت، ساموئل. (1392). متن­هایی برای هیچ. ترجمۀ علیرضا طاهری عراقی. تهران: نشر نی.
پاینده، حسین. (1388). نقد شعر زمستان از منظر نظریۀ روانکاوی لاکان. متن­پژوهی ادبی. 13(42): 27-46
جانستون، ایدرین. (1396). دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد ژاک لکان. ترجمۀ هیمن برین. تهران: نشر ققنوس.
چاوشیان، شهره؛ سخنور، جلال. (1397). از پرهیز تا رویارویی با خیره­نگری و امر واقع: خوانشی لکانی از فیلم بکت. نقد زبان و ادبیات خارجی. 15(20): 65- 84.
سوسور، فردینان دوسوسور. (1378). دورۀ زبان­شناسی عمومی. ترجمۀ کوروش صفوی. تهران: هرمس.
شرمن، دیوید. (1397). خودآگاهی هگلی و پسا­ساختارگرایان فرانسوی. ترجمۀ محمد­مهدی اردبیلی؛ پیام ذوقی. تهران: نشر نی.
فینک، بروس. (1397). سوژۀ لاکانی. ترجمۀ محمد­علی جعفری. تهران: ققنوس.
کالویانوف، رادوستین. (1398). هگل، کوژو، لکان دگردیسی‌های دیالکتیک به همراه پنج­نامۀ منتشر نشدۀ لکان به کوژو. ترجمۀ احسان کریمخانی. تهران: نشر علمی و فرهنگی.
کریمی، بیان؛ شهر­آیینی سید­مصطفی. (1399). گسست معرفت شناختی و واسازی سوبژکتیویسم در فلسفه نیچه. غربشناسی بنیادی. 11(21): 193- 209. https://doi.org/10.30465/os.2020.5529
کریمی، بیان؛ اصغری، محمد. (1400). جایگاه دیگری در ساخت گشایی سوبژکتیویته و اخلاق: لکان و لویناس. تأملات فلسفی، 11(26): 131- 162. https://doi.org/10.30470/phm.2021.141729.1917
کریمی، بیان؛ بیننده، مسعود. (1400). خوانش هگلی - لاکانی ژیژک از سوژه، پژوهش­های فلسفی، 15(35): 248- 267. https://doi.org/10.22034/jpiut.2020.42015.2675
کنعانی، ابراهیم. (1398). دیگری و نقش آن در گفتمان مولانا. زبان‌پژوهی دانشگاه الزهرا، 11(32): 253- 279. https://doi.org/10.22051/jlr.2018.18103.1457
موللی، کرامت. (1383). مبانی روانکاوی فروید- لکان. تهران: نشر نی.
نژادمحمد، وحید. (1397). تأمّلی بر سوژه ژاک لَکان در بستر زبان دگردیسی و یا تکامل زبان؟، پژوهش‌های زبان و ترجمه فرانسه، 1(1): 105- 131. https://doi.org/10.22067/rllf.v2i2.53163
هومر، شون. (1394). ژاک لاکان. ترجمۀ محمدعلی جعفری و سیدمحمد ابراهیم طاهایی. تهران: ققنوس.
Badiou, A. (2017). On Beckeet.Translated by Ahmad Hosseini, Mashhad: Butimar.
Beckett, S. (1976). The Beckett Trilogy: Molloy, Malone Dies, the Unnamable. London: Picador, Pan Books Ltd.
Beckett, S. (2013). Texts for Nothing. Translated by Ali Reza Taheri Araghi. Tehran: Ney. (In Persian)
Bertens, y. B. (2015), Fundamentals of Literary Theory, Translated by Abolghasemi, M. R. Tehran: Mahi Publishing. (In Persian)
Boulter, J. (2004). Does Mourning Require a Subject? Samuel Beckett´s Texts for Nothing. MFS Modern Fiction Studies. Johns Hopkins University Press. 50 (2), 332- 350.
Brown, L. (2016). Beckett, Lacan and the Voice. Lbidem Press.
Cavallaro, D. (2001). Critical and Cultural Theory. London: The Athlone Press.
Chavoshian, Sh.; Sokhanvar. J. (2018). From Avoidance to Facing Stubbornness and the Real: A Lacanian Reading of “Film” by Samuel Beckett, Critical Language and Literary Studies, 15 (20), 65- 84. (In Persian)
Descartes, R. (1968). Discourse on Methods and Meditations. Trans. F. E. Sutcliff. London: Penguin Books.
Eagleton, T. (1997). Literary Theory: An Introduction. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishing.
Fink, b. (2018). Lacanian subject. Translated by M. A. Jafari, Tehran: Qoqnoos Publishing. (In Persian)
Graver, L.; R. Federman (eds). (1999). Samuel Beckett: The Critical Heritage. London: Routledge
Homer, Sh. (2015). Jacques Lacan, Translated by M. A. Jafari; S. M. E. Tahai, Tehran: Qoqnoos Publishing. (In Persian)
 Johnston, A. (2017). Stanford Encyclopedia of Philosophy Jacques Lacan, Translated by H. Brin, Tehran: Qoqnoos Publishing. (In Persian)
 Kalvianov, R. (2019). Hegel, Kojo, Lacan Dialectical Transformations with Five Unpublished Letters from Lacan to Kojo, Translated by E. Karimkhani, Tehran: Elmi and Farhangi. (In Persian)
Kanani, E. (2019). The Other and its Role in Rumi’s Discourse, Scientific Journal of Language Research, 11 (32): 253-279. https://doi.org/10.22051/jlr.2018.18103.1457 (In Persian)
Karimi, B.; Binandeh, M. (2021). Žižek's Hegelian-Lacanian Reading of the Subject, Philosophical Meditations (PHM). 15 (35): 248- 267. https://doi.org/10.22034/jpiut.2020.42015.2675 (In Persian)
Karimi, B.; Shahraiini, M. (2020). Epistemological Gap and Deconstruction of Subjectivism in Nietzsche's philosophy. Occidental Studies, 11(21): 193- 209. https://doi.org/10.30465/os.2020.5529 (In Persian)
Karimi, Bayan; Asghari, Muhammad. (2021). The Place of the Other in the Deconstruction of Subjectivity and Ethics: Lacan and Levinas. Philosophical Meditations (PHM). 11(26): 131- 162. https://doi.org/10.30470/phm.2021.141729.1917 (In Persian)
Lacan, J. (1964). The Seminar of Jacques Lacan: The four Fundamental Concepts of Psychoanalysis Book XI (trans. Alan Sheridan). London: Hogarth press.
Lacan, J. (1977). The Four Fundamentals Concepts of Psychoanalysis, edited by J. A. Miller, translated by A. Sheridan), London: Hogarth Press.
Lacan, J. (2005) Écrits: A Selection. Translated by Bruce Fink. Landon and New York.
Lacan, J. (2006) Écrits: A Selection. Edited and Translated by A. Sheridan; W. W. Norton, New York.
Lacan. Jacques, (2000). Seminar of Jacques Lacan. Book III. The Psychose, Trans. Russell Grigg. London: Routledge.
Langlois, C. (2015). The terror of Literature in Beckett´s Texts for Nothing. Twentieth- Century Literature. Duke University Press. 61 (1): 92-117.
Molly, K. (2004). Fundamentals of Freud-Lacan Psychoanalysis. Tehran: Ney Publishing. (In Persian)
NejadMohammad, V. (2019). A study from the concept of “Subject” in the thought of Jacques Lacan through the Language: the metamorphosis of language or its evolution? French Language and Translation Research, 1 (1): 93- 119. https://doi.org/10.22067/rllf.v2i2.53163 (In Persian)
Payandeh, H. (2010). Poetry "Winter" from the perspective of Lacan's Psychoanalytic Theory, Literary Text Research, 13(42): 27- 46. (In Persian)
Saussure, F. (1983). Course in General Linguistics, Translated by Roy Harris, London: Duckworth.
Sherman, d. (2018). Hegelian Self-consciousness and French Poststructuralists, Translated by Mohammad Mahdi Ardabili; Payam Zoghi, Tehran: Ney Publishing. (In Persian)
Žižek, S. (2019). Beckett with Lacan, Retrieved July 19, 2019. https://nosubject.com/Articles/Slavoj_Zizek/beckett-with-lacan.html.
CAPTCHA Image