(university of Tabriz)The Quarterly Journal of Philosophical Investigations
اهمیت تناسب در هنر معماری وموسیقی با تمرکز بر اندیشه افلاطون
اهمیت تناسب در هنر معماری وموسیقی با تمرکز بر اندیشه افلاطون

فتانه جلال کمالی؛ حسین اردلانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.49888.3109

چکیده
  وجود ریتم ، هارمونی و تقارن در معماری و موسیقی به ما نشان می دهد، این دو هنردارای اشتراکات زیادی هستند. بناهای بجا مانده از دوران باستان تا بناهایی که امروزه وجود دارند؛ بیانگر پیوندی مفهومی میان موسیقی ...  بیشتر
کانت و خویشاوندی عقل و خیال در زیبایی هنری
کانت و خویشاوندی عقل و خیال در زیبایی هنری

رضا ماحوزی

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 177-196

چکیده
  کانت در نقد قوه حکم که سومین کتاب اصلی وی است تلاش دارد داوری زیباشناختی را به قوه حکم تأملی اختصاص داده و آن را از احکام معرفتی فاهمه عقل نظری در نقد اول و احکام اخلاقی عقل عملی در نقد دوم متمایز سازد. ...  بیشتر
نسبت زیبایی شناسی و عقلانیت ارتباطی؛ منطق زیبایی‌شناسانه «عقلانیت ارتباطی» در اندیشه هابرماس و نسبت آن با «نقد قوه حکم» کانت و «هنر مدرن» آدورنو
نسبت زیبایی شناسی و عقلانیت ارتباطی؛ منطق زیبایی‌شناسانه «عقلانیت ارتباطی» در اندیشه هابرماس و نسبت آن با «نقد قوه حکم» کانت و «هنر مدرن» آدورنو

عبدالمجید مبلغی

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1393، ، صفحه 91-110

چکیده
  این مقاله در پی توضیح مبنای زیبایی شناختی نگرش هابرماس به «عقلانیت ارتباطی» است. مطابق مدعا تعریف کانت در مبحث نقد قوه حکم خود از امر زیبا، و توضیح وی از قضاوت ذوقی و زیبایی شناسانه، به فهم ابعاد ...  بیشتر