(university of Tabriz)The Quarterly Journal of Philosophical Investigations
عقل در محدوده ی دین تنها از نگاه امام محمد غزالی
عقل در محدوده ی دین تنها از نگاه امام محمد غزالی

علی حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.50554.3137

چکیده
  غزالی ضمن تأکید بر وجود ارتباط محکم بین عقل و دین بر این باور است که برخی از عقاید دینی نیازمند تأیید عقلی به معنای عقل نظری است، اما عقل را در درک عملی دین ناتوان دانسته است و دین را ارزشمندتر از عقل می ...  بیشتر
بررسی دیدگاه امام محمد غزالی در باب نسبت اختیار و ضرورت علّی
بررسی دیدگاه امام محمد غزالی در باب نسبت اختیار و ضرورت علّی

کیقباد دانشیان کنانلو؛ سیدابراهیم آقازاده؛ توکل کوهی گیگلو

دوره 15، شماره 35 ، شهریور 1400، ، صفحه 65-80

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.46862.2892

چکیده
  رابطه اختیار با قاعده فلسفی «جبر علّی و معلولی» از مسائلی است که محل نزاع میان اندیشمندان اسلامی، از حکما و متکلمان و اصولیان بوده است. مشهور حکمای اسلامی اختیار را در تعارض با این قانون عقلی و ضروری ...  بیشتر