کلیدواژه‌ها = اختیار
تعداد مقالات: 3
1. بررسی دیدگاه امام محمد غزالی در باب نسبت اختیار و ضرورت علّی

دوره 15، شماره 35، تابستان 1400، صفحه 65-80

10.22034/jpiut.2021.46862.2892

کیقباد دانشیان کنانلو؛ سیدابراهیم آقازاده؛ توکل کوهی گیگلو


2. نقد و بررسی ابعاد انسان‌‌شناختی دعا از دیدگاه وینسنت برومر

دوره 15، شماره 35، تابستان 1400، صفحه 81-96

10.22034/jpiut.2021.44296.2756

مروه دولت آبادی؛ عین الله خادمی؛ امیرحسین منصوری نوری؛ زینب درویشی


3. اختیار و جهان‌های ممکن از دیدگاه لایب نیتس

دوره 2، شماره 205، زمستان 1387، صفحه 23-53

محمدعلی اژه ای؛ امراله معین