Journal of Philosophical Investigations
مقاله علمی- پژوهشی
کاملیت جهان موجود و مساله شر در اندیشه ابن سینا و ملاصدرا
کاملیت جهان موجود و مساله شر در اندیشه ابن سینا و ملاصدرا
دوره 1، شماره 199 ، شهریور 1385، صفحه 1-20

چکیده
  پرسش اصلی مقاله این است که دو فیلسوف بزرگ اسلامی، ابن سینا و ملاصدرا، چگونه کامل بودن جهان موجود را با وجود شرور رایج در آن، اثبات می کردند؟ پاسخ این است که رویکرد این دو فیلسوف در اثبات این مدعا، یک رویکرد ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
پارادوکسهای منطقی
پارادوکسهای منطقی

رضا رسولی

دوره 1، شماره 199 ، شهریور 1385، صفحه 21-43

چکیده
   پارادوکس های منطقی یک عبارت یا یک جمله خود ارجاع معیوب اند که هم فرض صدق آن مستلزم تناقض است و هم فرض کذب آن. لذا از آنجا که پارادکس های منطقی درستی مهم ترین تئوری های منطقی و فلسفی مانند تعریف خبر به صدق ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
فلسفه مدرنیته و نقش آن در تعلیم و تربیت
فلسفه مدرنیته و نقش آن در تعلیم و تربیت

خلیل سلطان القرایی

دوره 1، شماره 199 ، شهریور 1385، صفحه 45-72

چکیده
  در ساحت تعلیم و تربیت، خوباوری و اعتماد به قدرت تفکر و استنباط انسانی، بسیار ارزنده و یک امر بنیادی است: بدون این که از اهمیت ساحت های دیگر شناخت غفلت کرده باشیم، در این مقاله، به بیان اهمیت تعقل پرداخته ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
عقل در نگاه ابن عربی
عقل در نگاه ابن عربی

مجید صادقی حسن آبادی

دوره 1، شماره 199 ، شهریور 1385، صفحه 73-98

چکیده
  عقل خصیصه مهم آدمی و ابزار ارزشمند او، در شناخت حقایق است. تکیه و تاکید زیاد فلاسفه به آن،‌ خصوصا در درک مسایل ماوراالطبیعی، انگیزه ای برای مخالفت عارفان با آنان شده است. ابن عربی در آثار خود عقل را عاقلانه ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
اتهام افلاطون کورنفورد! نقدی بر یک تفسیر
اتهام افلاطون کورنفورد! نقدی بر یک تفسیر

مجید صدرمجلس

دوره 1، شماره 199 ، شهریور 1385، صفحه 99-126

چکیده
  مقاله حاضر، بررسی شرح و تفسیر کورنفورد راجع به اتهام افلاطون است. اتهام این است که افلاطون نظریه «امتناع وجود اضداد در شی واحد» (= خلو شی از اضداد) را به ناحق بر ذهن و زبان پروتاگوراس می گذارد و سرانجام ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نقش اصالت و تشکیک وجود در نظریه حرکت جوهری
نقش اصالت و تشکیک وجود در نظریه حرکت جوهری

محسن کدیور؛ مریم خوشدل روحانی

دوره 1، شماره 199 ، شهریور 1385، صفحه 127-153

چکیده
  از نظر ملاصدرا آنچه در عالم خارج واقعیت دارد، وجود است. او وجود را حقیقتی واحد و دارای مراتب شدت و ضعف می داند. این دو مطلب همان اصالت و تشکیک وجود است که نقش قطعی آنها به عنوان مبنای محکمی در اثبات حرکت ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تحلیل انتقادی نظریه عقول در حکمت متعالیه
تحلیل انتقادی نظریه عقول در حکمت متعالیه

محسن کدیور؛ مریم سالم

دوره 1، شماره 199 ، شهریور 1385، صفحه 155-174

چکیده
  عقول در حکمت متعالیه در دو سلسله طولی و عرضی قرار دارند و همگی جواهری ممکن، ازلی، ابدی، عاقل و کلی می باشند. این جواهر مجرد که وجودشان در حکمت متعالیه کاملا پذیرفته شده است، نقش وجودشناختی خاصی در نظام ...  بیشتر