دوره و شماره: دوره 1، شماره 202، مقالات، زمستان 1386، صفحه 1-210 
7. طبیعت انسان و دین در نظر کانت

صفحه 143-161

یوسف شاقول؛ مهدیه محمدی توغری