(university of Tabriz)The Quarterly Journal of Philosophical Investigations
مقاله علمی- پژوهشی
تعلیمیات (ta mathematica) افلاطون و ارتباط آن با حیات عالم
تعلیمیات (ta mathematica) افلاطون و ارتباط آن با حیات عالم

منیره پلنگی

دوره 1، شماره 202 ، دی 1386، صفحه 1-15

چکیده
  این مقاله اظهارات افلاطونی مشهور، لئون روبن را مبنی بر این که افلاطون میان نفس و تعلیمیات نوعی قرابت نزدیک به وحدت می­دیده است، تأیید و اثبات می­کند. بدین معنی که منظور افلاطون از تعلیمیات و نفس سریان­یافته ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
برهان صدیقین در فلسفة ملاصدرا و مقایسة آن با برهان وجودی  آنسلم و دکارت
برهان صدیقین در فلسفة ملاصدرا و مقایسة آن با برهان وجودی آنسلم و دکارت

رضا اکبریان؛ علی مخبر دزفولی

دوره 1، شماره 202 ، دی 1386، صفحه 17-58

چکیده
  در تاریخ فلسفه، برهان صدیقین به عنوان راهی که در آن خدا با خدا شناخته می­شود و عالم و صفات آن در راهیابی به معرفت الهی واسطه قرار نمی­گیرد، موقعیت ممتازی در میان براهین اثبات وجود خدا دارد. ریشة این ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نگاهی هستی شناختی به توبه در عرفان ابن عربی
نگاهی هستی شناختی به توبه در عرفان ابن عربی

مرتضی شجاری

دوره 1، شماره 202 ، دی 1386، صفحه 59-75

چکیده
  ابن­عربی بر مبنای وحدت وجود، تعریف صوفیان از توبه را نقادی کرده است. از نظر وی هر فعلی از هر موجود ـ اگرچه خطا محسوب گردد ـ فعل خداست. نسبت دادن افعال به غیر خدا خطا است و باید از آن توبه کرد. از آنجا که ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نقش نظام‌بخش تصورات و اصول عقل در فلسفة کانت
نقش نظام‌بخش تصورات و اصول عقل در فلسفة کانت

سیدمسعود سیف

دوره 1، شماره 202 ، دی 1386، صفحه 77-88

چکیده
  کـانت تـصورات مـحض عقل، یعنی خدا، جهان و نفس، را دارای دو کاربرد متفاوت می­داند؛ یکی کاربرد نادرست آنها که وی آن را کاربرد متعالی می­نامد و در آن برای تصورات، مابه ازای خارجی در نظر گرفته می­شود. ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
ایمان گرایی، خاستگاه و رویکرد آن در تفکر ویتگنشتاین
ایمان گرایی، خاستگاه و رویکرد آن در تفکر ویتگنشتاین

محمد اکوان

دوره 1، شماره 202 ، دی 1386، صفحه 89-111

چکیده
  ایمان­گرایی دیدگاهی است که براساس آن، آموزه­ها واعتقادات دینی موضوع ارزیابی عقلانی قرار نمی­گیرد؛ بلکه مستقل ومتمایز ازهرگونه نظام معرفتی به شمار می­آید.  ایمان­گرایی درجهان معاصر به دو ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
فلسفة سنّتی از نگاه ریچارد رورتی
فلسفة سنّتی از نگاه ریچارد رورتی

محمد اصغری

دوره 1، شماره 202 ، دی 1386، صفحه 113-142

چکیده
  در این مقاله به کنکاش در میان اندیشه­های مختلف رورتی پرداخته­ا­یم و نتیجة تحقیق حکایت از آن دارد که وی چندین ویژگی و خصلت مهم را به سنّت فلسفی مغرب زمین، که از زمان افلاطون تا زمان حاضر تداوم یافته ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
طبیعت انسان و دین در نظر کانت
طبیعت انسان و دین در نظر کانت

یوسف شاقول؛ مهدیه محمدی توغری

دوره 1، شماره 202 ، دی 1386، صفحه 143-161

چکیده
  ایمانوئل کانت (1724 -1804 م) یکی از فیلسوفان مهم عصر روشنگری، در تفکر فلسفی خود جایگاه قابل ملاحظه­ای را به دین اختصاص داده و در این راستا در سه رسالة عمدة خود این موضوع را با تفصیل بیشتری بررسی کرده است. در ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
فلسفه و نقش «من» در تعلیم و تربیت و مدیریت
فلسفه و نقش «من» در تعلیم و تربیت و مدیریت

خلیل سلطان القرایی

دوره 1، شماره 202 ، دی 1386، صفحه 163-187

چکیده
  در مقالة حاضر مهم­ترین انگیزه‌ای که همواره با انسان همراه است و تمام هدف­ها، تلاش­ها، رفتارها، نگرش­ها، تفسیرها، دوستی­ها، دشمنی­ها و بالأخره تمام تصورات، تصدیقات و استدلال­های او را در ...  بیشتر