دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، مقالات، زمستان 1396، صفحه 1-250 

مقاله علمی- پژوهشی

2. Joseph de Maistre and Retributionist Theology

صفحه 1-12

Gabriel Andrade


11. A Reflection on Kristeva's Approach to the Structure of Language

صفحه 109-117

Vahid NejadMohammad؛ Mahmoud Soufiani؛ Masoud Yaghoubi Notash