Journal of Philosophical Investigations
رویکرد انتقادی بر نظریه «خلق از عدم» حکمت متعالیه
رویکرد انتقادی بر نظریه «خلق از عدم» حکمت متعالیه

حسین وهاب‌پور؛ سید ابراهیم آقازاده؛ توکل کوهی گیگلو

دوره 16، شماره 40 ، آبان 1401، ، صفحه 540-556

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.52121.3251

چکیده
  مسئله آفرینش از مسائل غامض و اسرار جهان هستی است. به تبع آن نظریه «خلق‌ازعدم»یکی از چالش‌های فلاسفه و متکلمان در همه اعصار بوده است. تفسیرها و تبیین‌های متعددی در این خصوص ارائه شده است که هر کدام ...  بیشتر
بررسی تطبیقی مبانی نظری اشاعره و حکمت متعالیه در مورد خلق از عدم
بررسی تطبیقی مبانی نظری اشاعره و حکمت متعالیه در مورد خلق از عدم

حسین وهاب‌پور؛ سید ابراهیم آقازاده؛ توکل کوهی گیگلو

دوره 15، شماره 37 ، دی 1400، ، صفحه 856-879

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.46975.2904

چکیده
  از دیرباز چگونگی آفرینش و به تبع آن، نظریۀ «خلق ‌از عدم» یکی از چالش‌های اساسی میان فیلسوفان و متکلمان اسلامی است. تفسیرها و تبیین‌های متعدد در این خصوص، بیشتر در شکل تقابل میان حدوث و قدم مورد ...  بیشتر
بررسی دیدگاه امام محمد غزالی در باب نسبت اختیار و ضرورت علّی
بررسی دیدگاه امام محمد غزالی در باب نسبت اختیار و ضرورت علّی

کیقباد دانشیان کنانلو؛ سیدابراهیم آقازاده؛ توکل کوهی گیگلو

دوره 15، شماره 35 ، شهریور 1400، ، صفحه 65-80

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.46862.2892

چکیده
  رابطه اختیار با قاعده فلسفی «جبر علّی و معلولی» از مسائلی است که محل نزاع میان اندیشمندان اسلامی، از حکما و متکلمان و اصولیان بوده است. مشهور حکمای اسلامی اختیار را در تعارض با این قانون عقلی و ضروری ...  بیشتر
Divine Foreknowledge and Human Moral Responsibility (In Defense of Muslim Philosophers’ Approach)
Divine Foreknowledge and Human Moral Responsibility (In Defense of Muslim Philosophers’ Approach)

توکل کوهی گیگلو؛ سید ابراهیم آقازاده

دوره 13، شماره 28 ، آبان 1398، ، صفحه 275-290

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.32402.2271

چکیده
  According to most Muslim philosophers, the Divine foreknowledge, on the one hand, is so inclusive that encompasses each and every minor and timed action of moral agents, and because of the perfection of God in essence and attributes, any defects in His essence and attributes including any errors in His foreknowledge are impossible. On the other hand, these philosophers, ...  بیشتر
بررسی مساله منطقی شر و استحکام رهیافت نظام احسن ملاصدرا در برابر آن
بررسی مساله منطقی شر و استحکام رهیافت نظام احسن ملاصدرا در برابر آن

توکل کوهی گیگلو؛ سید ابراهیم آقازاده

دوره 12، شماره 23 ، شهریور 1397، ، صفحه 110-135

چکیده
  مسئلۀ شر بیش از آن که به وجه قرینه­ای و با اتکا به برخی شرور گزاف و ظاهراً بی­هدف یا انبوهی ناملایمات زندگی انسان، وجود خداوند و اوصاف کمالی او را به چالش کشد، در ساختاری منطقی، اعتقاد به خداوندی عالم، ...  بیشتر