نویسنده = علی سلمانی
تعداد مقالات: 4
1. امکانات قوه حاکمه تأملی در صورت‌بندی طبیعت حقوقی در نزد کانت

دوره 15، شماره 35، تابستان 1400، صفحه 134-158

10.22034/jpiut.2021.38021.2501

علی سلمانی؛ سعید حاچ رشیدیان


2. دو روایت از تکوین مفهوم هنرهای زیبا: ارزیابی مجدد کریستلر

دوره 13، شماره 29، زمستان 1398، صفحه 361-388

10.22034/jpiut.2020.8219

مهدی کرد نوغانی؛ علی سلمانی


4. رابطۀ ادراک حسی با تجربۀ استتیکی و زیبایی در استتیک لایب‌نیتس

دوره 12، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 175-194

داود میرزایی؛ علی سلمانی؛ رضا ماحوزی