Journal of Philosophical Investigations
From the Conflict of the Faculties to the Reconciliation of Knowledge and Nature at Kantian University and Its Lessons for Iran's Higher Education
From the Conflict of the Faculties to the Reconciliation of Knowledge and Nature at Kantian University and Its Lessons for Iran's Higher Education

رضا ماحوزی

دوره 16، شماره 41 ، دی 1401، ، صفحه 19-33

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.39775.3347

چکیده
  In the early works of the eighteenth-century German philosopher, Immanuel Kant, besides explaining the philosophical and metaphysical foundations of various sciences, has illustrated a comprehensive philosophical system and desirable metaphysical critique. In his later works, through emphasizing the concept of Nature and the growth of Reason, he has considered ...  بیشتر
نظریه اساس در بوته نقد؛ فیزیک- فلسفه جدید اشیاء را چگونه به تصویر می‌کشند؟
نظریه اساس در بوته نقد؛ فیزیک- فلسفه جدید اشیاء را چگونه به تصویر می‌کشند؟

رضا ماحوزی

دوره 15، شماره 37 ، دی 1400، ، صفحه 131-152

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.46859.2889

چکیده
  اینکه آیا اشیاء دارای جوهری هستند یا خیر، همواره موردنظر فیلسوفان بوده است. اساس‌گرایی یکی از نظریه‌‌های شناخته شده در متافیزیک تحلیلی معاصر است؛ جریانی که تلاش دارد پس از تبعید فلسفه از ساحت علم، ...  بیشتر
آیا تغییری در الگوی دانشگاهی در راه است؟ درنگی فلسفی بر ایدة فلسفی دانشگاه در آینده پساکرونایی جهان
آیا تغییری در الگوی دانشگاهی در راه است؟ درنگی فلسفی بر ایدة فلسفی دانشگاه در آینده پساکرونایی جهان

رضا ماحوزی

دوره 14، شماره 31 ، مرداد 1399، ، صفحه 279-304

https://doi.org/10.22034/jpiut.2020.39734.2551

چکیده
  نولیبرالیسم آموزشی در هفت دهة اخیر توانسته به تدریج دیگر الگوهای دانشگاهی را از دور خارج کرده و در دو دهة پایانی قرن بیستم و سه دهة اخیر به‌مثابة قدرتمندترین هژمونی آموزشی و پژوهشی جلوه‌گر شود؛ هژمونی‌ای ...  بیشتر
کانت و وجوه دوگانه‌ خیر اعلا در گستره‌ تاریخ
کانت و وجوه دوگانه‌ خیر اعلا در گستره‌ تاریخ

رضا ماحوزی؛ زهره سعیدی

دوره 13، شماره 26 ، خرداد 1398، ، صفحه 361-380

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.8032

چکیده
  در نظریه اخلاق کانت با دو سطح فوق محسوس (معقول) و محسوس (قابل تحقق) از خیر اعلا روبرو هستیم. کانت در تمام آثار خود به این دو سطح اشاره کرده است، بی‌آنکه به تعارض و نزاع بنیادی موجود در هم ‌زمانی آن دو پرداخته ...  بیشتر
رابطۀ ادراک حسی با تجربۀ استتیکی و زیبایی در استتیک لایبنیتس
رابطۀ ادراک حسی با تجربۀ استتیکی و زیبایی در استتیک لایبنیتس

داود میرزایی؛ علی سلمانی؛ رضا ماحوزی

دوره 12، شماره 23 ، شهریور 1397، ، صفحه 175-194

چکیده
  شرح لایب­نیتس از ادراک حسی برای درک سنت استتیک عقل­گرایانۀ آلمانی در قرن هجدهم بسیار حایز اهمیت است. تأملات او در این باب چارچوبی دکارتی دارد و برای دیدگاه­های او دربارۀ تجربۀ استتیکی بسیار کانونی ...  بیشتر
The Relationship between Two Secular and Theological Interpretations of the Concept of Highest Good in Kant: with respect to the criticism of Andrews Reath’s paper “Two Conceptions of the Highest Good in Kant”
The Relationship between Two Secular and Theological Interpretations of the Concept of Highest Good in Kant: with respect to the criticism of Andrews Reath’s paper “Two Conceptions of the Highest Good in Kant”

رضا ماحوزی؛ زهره سعیدی

دوره 11، شماره 21 ، دی 1396، ، صفحه 93-107

چکیده
  Discussing two common critiques on theological interpretations of the concept of the highest good in Kant’s moral philosophy in his paper, Two Conceptions of the Highest Good in Kant, Reath has invited readers to have a secular interpretation of this concept and pointed out its advantages. In the present paper, we will attempt to provide the main principles ...  بیشتر
کانت و خویشاوندی عقل و خیال در زیبایی هنری
کانت و خویشاوندی عقل و خیال در زیبایی هنری

رضا ماحوزی

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 177-196

چکیده
  کانت در نقد قوه حکم که سومین کتاب اصلی وی است تلاش دارد داوری زیباشناختی را به قوه حکم تأملی اختصاص داده و آن را از احکام معرفتی فاهمه عقل نظری در نقد اول و احکام اخلاقی عقل عملی در نقد دوم متمایز سازد. ...  بیشتر
نسبت الهیات فیزیکی به الهیات اخلاقی در اندیشه کانت
نسبت الهیات فیزیکی به الهیات اخلاقی در اندیشه کانت

رضا ماحوزی

دوره 7، شماره 12 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 1-122

چکیده
  هرچند کانت در نقد عقل محض، مغالطات برخاسته از الهیات نظری را خاطر نشان ساخته است ولی از این میان، برهان فیزیکی- خداشناختی (غایت شناختی) را ارزشمند دانسته است. وی در نقد عقل عملی، صورت صحیح خداشناسی را در ...  بیشتر
جدال مکانیسم و غایت‌مندی در نقدهای اوّل و سوّم کانت و راهِ استعلایی کانت برای آن
جدال مکانیسم و غایت‌مندی در نقدهای اوّل و سوّم کانت و راهِ استعلایی کانت برای آن

رضا ماحوزی

دوره 4، شماره 216 ، تیر 1389، ، صفحه 131-153

چکیده
  کانت در نقد عقل محض و تمهیدات، تصویری مکانیکی و نیوتنی از طبیعت پدیداری عرضه کرده است. یکی از مقومات اصلی این تصویر، اصل علیت است که در همراهی با دیگر اصول فاهمه و مفاهیم پیشین ذهن، عرصة تجربه را حاصل می‌آورد. ...  بیشتر
امر سوم در احکام تألیفی پیشینی در فلسفة کانت
امر سوم در احکام تألیفی پیشینی در فلسفة کانت

رضا ماحوزی

دوره 3، شماره 214 ، اسفند 1388، ، صفحه 89-104

چکیده
  کانت معتقد است در احکام تألیفی، به امر سوم یا واسطه‌ای نیاز است تا محمولی که بیرون از مفهوم موضوع است و به‌عبارت دیگر، مندرج در مفهوم موضوع نیست، به نحو مرتبط و ضروری به موضوع حمل کنیم. این مسأله در مورد ...  بیشتر