دوره و شماره: دوره 13، شماره 28، مقالات، پاییز 1398، صفحه 1-325 
16. Existential anxiety and time perception: an empirical examination of Heideggerian philosophical concepts towards clinical practice

صفحه 235-245

10.22034/jpiut.2019.34561.2360

علیرضا فرنام؛ سمیرا زینالی؛ محمدعلی نظری؛ پریناز وحیدوحدت؛ معصومه زمانلو


20. Autrui " selon Lévinas et Blanchot"

صفحه 291-303

10.22034/jpiut.2019.31611.2224

مریم مصباحی؛ محمدحسین جواری؛ الله شکر اسد اللهی


21. Language, gender and subjectivity from Judith Butler’s perspective

صفحه 305-316

10.22034/jpiut.2019.32522.2276

مسعود یعقوبی نوتاش؛ وحید نژاد محمّد؛ محمود صوفیانی