دوره و شماره: دوره 13، شماره 27، مقالات، تابستان 1398، صفحه 1-407 

مقاله علمی- پژوهشی

1. هردر و ظهور فلسفۀ فرهنگ

صفحه 1-22

10.22034/jpiut.2019.28555.2055

محمدمهدی اردبیلی


9. مسأله صدق در نقد عقل محض کانت

صفحه 187-212

10.22034/jpiut.2019.34948.2367

محمدرضا عبدالله نژاد؛ خدیجه قلی زاده


18. زمان‌مندی در اندیشه متقدم هایدگر

صفحه 375-397

10.22034/jpiut.2019.8383

احسان نظری؛ سید مسعود سیف؛ محمدحسن حیدری؛ علی نقی باقرشاهی