دوره و شماره: دوره 13، شماره 29، مقالات، زمستان 1398، صفحه 1-470 

مقاله علمی- پژوهشی

2. استقرا در سیر تحول فکری راسل

صفحه 1-24

10.22034/jpiut.2020.8195

زهرا اسماعیلی؛ محمد حکاک