دوره و شماره: دوره 6، شماره 10، مقالات، بهار 1391، صفحه 1-194 

مقاله علمی- پژوهشی

4. جایگاه منطق در تقسیم‌بندی علوم ارسطو

صفحه 63-96

احمدعلی حیدری؛ مهدی هاتف