دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، مقالات، پاییز 1391، صفحه 1-146 

مقاله علمی- پژوهشی

1. How DoesStrawson Unify Epistemology, Ontology and Logic

صفحه 1-14

محمدرضا عبدالله نژاد


2. Gilles Deleuze: Beyond Peirce’s Semiotics

صفحه 1-37

گلناز منطقی فسایی؛ موسی اکرمی