نویسنده = سیدابراهیم آقازاده
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تطبیقی مبانی نظری اشاعره و حکمت متعالیه درمورد خلق از عدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

10.22034/jpiut.2021.46975.2904

سید ابراهیم آقازاده


2. بررسی دیدگاه امام محمد غزالی در باب نسبت اختیار و ضرورت علّی

دوره 15، شماره 35، تابستان 1400، صفحه 65-80

10.22034/jpiut.2021.46862.2892

کیقباد دانشیان کنانلو؛ سیدابراهیم آقازاده؛ توکل کوهی گیگلو


3. Divine Foreknowledge and Human Moral Responsibility (In Defense of Muslim Philosophers’ Approach)

دوره 13، شماره 28، پاییز 1398، صفحه 275-290

10.22034/jpiut.2019.32402.2271

توکل کوهی گیگلو؛ سید ابراهیم آقازاده


4. بررسی مسئله منطقی شر و استحکام انگاره نظام احسن ملاصدرا در برابر آن

دوره 12، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 111-136

توکل کوهی گیگلو؛ سید ابراهیم آقازاده